Obserwuj nas:

Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o stypendia Starosty Gdańskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, artystyczne i inne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają naukę na terenie Powiatu Gdańskiego, absolwentów tych szkół, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego oraz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.

Stypendium może być przyznane za jedno z następujących osiągnięć:

 • za wyniki w nauce – liceum ogólnokształcącego na poziomie, co najmniej 5,2 oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania, technikum na poziomie, co najmniej 5,0 oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania, szkoły branżowej na poziomie, co najmniej 4,8 oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania;
 • za osiągnięcia w dziedzinie sportu – średnia ocen uzyskanych przez ucznia na poziomie, co najmniej 3.5 i co najmniej dobra ocena z zachowania dla uczniów, którzy byli medalistami (I,II,III miejsce) zawodów sportowych szczebla, co najmniej wojewódzkiego we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy, Stowarzyszenie „Olimpiady Specjalne Polska” lub związki sportowe lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie lub byli zakwalifikowani co najmniej do kadry województwa pomorskiego w danym roczniku;
 • za osiągnięcia artystyczne i inne – średnia ocen uzyskanych przez ucznia na poziomie, co najmniej 3.5 i co najmniej dobra ocena z zachowania, uzyskanie tytułu laureata/finalisty lub zajęcie I, II, III miejsca w konkursie /turnieju/ przeglądzie o charakterze artystycznymi innym na szczeblu ogólnopolskim;
 • za wyniki egzaminu maturalnego – uzyskanie przez absolwenta szkoły ponadpodstawowej, który przystąpił do egzaminu maturalnego w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium, jednego z 5 najwyższych wyników punktowych (spośród wszystkich złożonych wniosków) liczonych wg następującej punktacji:

 

a) za wynik procentowy egzaminu maturalnego z części obowiązkowej i jednego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym:

 •  do 80,99% – 1 punkt;
 • od 81% do 85,99% – 2 punkty;
 • od 86% do 90,99% – 3 punkty;
 • od 91% do 95,99% – 4 punkty;
 • od 96% do 100% – 5 punktów;

b) za średnią ocen klasyfikacji końcowo rocznej :

 • do 4,09 – 1 punkt;
 • od 4,10 do 4,59 – 2 punkty;
 • od 4,60 do 5,09 – 3 punkty;
 • od 5,10 do 5,59 – 4 punkty;
 • od 5,60 do 6,00 – 5 punktów.

Złożenie wniosku spełniającego warunki niezbędne do otrzymania stypendium nie jest jednoznaczne z jego przyznaniem.

Ustala się limity przyznanych stypendiów w następującej wysokości:

 1. za wyniki w nauce dla uczniów liceum nie więcej niż 20 stypendiów;
 2. za wyniki w nauce dla uczniów techników nie więcej niż 20 stypendiów;
 3. za wyniki w nauce dla uczniów szkół branżowych nie więcej niż 20 stypendiów;
 4. za wyniki egzaminu maturalnego nie więcej niż 5 stypendiów.

W przypadku takiej samej średniej ocen lub wyniku punktowego (w przypadku absolwentów), dodatkowymi kryteriami uzupełniającymi branymi kolejno pod uwagę przy przyznawaniu stypendium za wyniki egzaminu maturalnego:

 • osiągnięcia w konkursach /turniejach/ olimpiadach o charakterze interdyscyplinarnym /przedmiotowym/ tematycznym;
 • działalność na rzecz szkoły i środowiska, współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie;
 • ocena z zachowania.

Stypendia za wyniki w nauce przyznawane są dwa razy w roku za osiągnięcia uzyskane w semestrze roku szkolnego poprzedzającym ich przyznanie i wypłacane w kwocie 1000 zł za semestr.

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu, za osiągnięcia artystyczne i inne oraz za wynik egzaminu maturalnego przyznawane są raz w roku za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym ich przyznanie i wypłacane w kwocie 2000 zł.

Z wnioskami o stypendia mogą występować pełnoletni uczniowie lub rodzice lub prawni opiekunowie.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim w terminie do 28 lutego oraz do 30 września w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

Termin składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium za osiągnięcia w dziedzinie sportu, za osiągnięcia artystyczne i inne oraz za wyniki egzaminu maturalnego do 30 września

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (nie dotyczy absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium);
 2. udokumentowane wyniki w nauce potwierdzone przez szkołę (potwierdzona kopia świadectwa szkolnego/ maturalnego);
 3. zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia w dziedzinie sportu, artystyczne i inne.

Wnioski nie podlegają rozpatrzeniu jeżeli wpłynęły po terminie lub zawierają błędy formalne.

Powyższe zasady będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2021 r.

Osoba do kontaktu:
Elżbieta Krumin
Wydział Edukacji i Spaw Społecznych,
tel. ( 58 ) 773-31-52.

 

Załącznik Wielkość Pobierz
Stypendia Starosty Gdańskiego za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2023/2024 1,11 MB Pobierz
Stypendia Starosty Gdańskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II półrocze 15,86 KB Pobierz
Stypendia Starosty Gdańskiego za rok szkolny 2022/2023 64,91 KB Pobierz
Stypendia Starosty Gdańskiego za rok szkolny 2021/2022 15,10 KB Pobierz
Wniosek 15,39 KB Pobierz
Klauzula informacyjna 17,56 KB Pobierz
Oświadczenie pełnoletniego stypendysty lub rodzica 15,69 KB Pobierz
Uchwała nr XXXV/242/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. 346,80 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego