Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Szukamy pracodawców chętnych na staż!

Powiat Gdański, realizując projekt „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” poszukuje pracodawców, chętnych do zatrudnienia na staż bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego.

Według danych statystycznych w Powiecie Gdańskim na dzień 31.03.2018 r. zarejestrowanych było 1.981 osób bezrobotnych. W strukturze bezrobotnych pod względem płci dominują kobiety. Istotnym problemem jest również bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych. Osoby te często mają niską samoocenę oraz niższy poziom wykształcenia, natomiast przedsiębiorcy nie posiadają wiedzy na temat korzyści płynących z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Poważnym problemem zarówno Powiatu Gdańskiego, jak i całego Obszaru Metropolitalnego jest rosnące długotrwałe bezrobocie. Osoby długotrwale bezrobotne podobnie jak osoby w wieku powyżej 50 roku życia są w szczególny sposób narażone na wykluczenie z rynku pracy. Odsetek tych osób w ostatnich latach gwałtownie rośnie. Stopa bezrobocia w Powiecie Gdańskim wg stanu na dzień 31.03.2018r. wynosi 4,8%. Niepokojącym zjawiskiem jest również przewaga kobiet wśród osób biernych zawodowo. Aktywizację zawodową kobiet utrudniają dezaktualizujące się kompetencje zawodowe oraz utrata kontaktu ze środowiskiem zawodowym. Główną potrzebą jest więc zwiększenie poziomu zatrudnienia, w szczególności osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez: skuteczną aktywizację zawodową, ograniczenie długotrwałego bezrobocia, pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy, aktywizację zawodową osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, podnoszenie kwalifikacji osób pozostających bez pracy /szkolenia, staże, prace interwencyjne/.
 

- Aby próbować zaradzić tym problemom, postanowiliśmy zrealizować projekt „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Poddziałanie 5.2.1. - mówi Starosta Powiatu Gdańskiego, Stefan Skonieczny - W związku z tym, Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim zaprasza pracodawców do współorganizacji staży lub subsydiowanego zatrudnienia dla jego uczestników.

Organizatorami stażu mogą być :
1) pracodawcy;
2) rolnicze spółdzielnie produkcyjne;
3)przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników;
4)pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalnej produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017r. Poz. 2336 z późn. zm.);
5)organizacje pozarządowe. O organizację stażu może ubiegać się pracodawca: 1) który prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 2) w przypadku otrzymania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków publicznych – co najmniej 12 miesięcy. Wyłączeni z ubiegania się o organizację stażu są organizatorzy, którzy: 1) są w stanie likwidacji lub upadłości. 2) zalegają z opłatami składek ZUS/KRUS i US. 3) wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w trybie sądowym lub administracyjnym.
Podstawą zorganizowania stażu jest złożenie w Starostwie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu lub subsydiowanego zatrudnienia dla uczestnika projektu na okres 3 miesięcy. Więcej informacji można uzyskać: w Biurze Projektu – Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, pok. 122 lub pod numerem tel. 58 773-12-20.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie