Obserwuj nas:

Szanowni Państwo.

Trwa nabór do RADY DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!
Wśród Państwa społeczności na pewno są młodzi ludzie, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością społeczną i obywatelską. Kolejnym krokiem w ich działalności może być członkostwo w RADZIE DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, zpóźn. zm.)
Rada między innymi:
· Pomaga młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne w Polsce;
· Wydaje opinie na temat planowanych zmian w prawie oraz rządowych programów, które
dotyczą młodego pokolenia;
· Tworzy miejsce do dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a
władzami publicznymi w sprawach ważnych dla młodzieży;
· Wspiera działalność instytucji, które działają na rzecz młodego pokolenia.

Nabór kończy się 31 SIERPNIA

Wymogi naboru i szczegóły:
https://www.gov.pl/web/dlamlodych/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-iii-kadencji-radydialogu-
z-mlodym-pokoleniem

Gminy Powiatu Gdańskiego