Obserwuj nas:

Rezerwat krajobrazowy „Wyspa na Jeziorze Przywidz” został utworzony w 1954 roku na wyspie o powierzchni 4,55 ha. Celem ochrony jest zachowanie, ze względów dydaktycznych i społecznych malowniczo położonej na jeziorze wyspy, która porośnięta jest około 200 letnim suboceanicznym drzewostanem bukowo – dębowym z domieszką olchy, pojedynczych brzóz i lip. Niektóre drzewa osiągają tu wiek 180 lat. Wyspa mająca formę wielbłądziego grzbietu stanowi wyniesienie morenowe (na wysokości 13m nad poziom jeziora) położone w obniżeniu rynny glacjalnej, nawiązujące do poziomu niskiego moren przywidzkich położonych przy jeziorze. Najprawdopodobniej jest to miejsce po grodzisku.

Rezerwat krajobrazowy „Jar rzeki Reknicy” zajmuje powierzchnię 66,11 ha i znajduje się w gminie Kolbudy. Został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1980 r. w celu zabezpieczenia przełomowego odcinka rzeki Reknicy o urozmaiconej rzeźbie terenu, wybitnych walorach krajobrazowych oraz naturalnych 100–140 letnich drzewostanów z drzewami pomnikowymi i unikatowymi gatunkami roślin zielonych. Tutejsza flora reprezentowana jest przez ponad 620 gatunków, z czego 21 należy do chronionych, a 13 ma charakter górski. Gatunki objęte ochroną ścisłą w rezerwacie to: – tojad dzióbaty – wawrzynek wilczełyko – rosiczka okrągłolistna – kruszczyk błotny – storzan bezlistny – lilia złotogłów – widlicz (widłak) jałowcowaty, goździsty, wroniec – pióropusznik strusi – podkolan biały – pełnik europejski. Gatunki górskie i podgórskie: – storzan bezlistny – pióropusznik strusi – kozłek bzowy – świerząbek orzęsiony. Gatunki rzadkie dla regionu: – żywiec cebulkowy – fiołek wonny.

Rezerwat przyrody nieożywionej „Bursztynowa Góra” będący jednocześnie zabytkiem archeologicznym znajduje się we wsi Bąkowo (gmina Kolbudy), gdzie zajmuje powierzchnię 5,03 ha. Jest jedynym rezerwatem przyrody nieożywionej w województwie pomorskim. Wjazd z drogi nr 6 na parking przy lesie, urządzony i oznakowany staraniem nadleśnictwa Kolbudy. Obserwację wzrokową dawnej kopalni umożliwia szlak turystyczny (około 1km), który biegnie po grzbiecie wzniesienia. Rezerwat został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa w 1954 r. w celu zachowania walorów naukowych i kulturowych dawnej kopalni bursztynu. Była to kopalnia odkrywkowa. Pozostały po niej wyeksploatowane, zarośnięte w większości już wyrobiska w postaci lejów. Największy o kształcie odwróconego stożka ma około 40 m średnicy i 15 m głębokości. W porastającym go drzewostanie dominuje buk.

Rezerwat leśny „Dolina Rzeki Kłodawy” jest położony 200m na południe od wsi Kleszczewo w kierunku miejscowości Trąbki Wielkie. Został utworzony w 1999 roku w celu zachowania unikatowej roślinności leśnej przełomowego odcinka Rzeki Kłodawy oraz fragmentów wysoczyznowego lasu grądowego. 10,26 ha powierzchni rezerwatu obejmuje część doliny rzecznej wraz z jej korytem-długość odcinka rzeki objętego ochroną wynosi 1,6 km. Rzeka Kłodawa odznacza się wartkim nurtem. Jej dolina wcina się w morenę denną na głębokość 20m, a nachylenie stoków wynosi od 150 do 450. W dolnym fragmencie rzeki znajdują się starorzecza, w części zachodniej liczne źródliska. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie populacji rzadkich i ginących gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele o podgórskim charakterze zasięgu.

Gminy Powiatu Gdańskiego