Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

UCHWAŁA Nr 433/2021 ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 roku

UCHWAŁA  Nr  433/2021

ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 27 lipca 2021 roku

w sprawie wyboru oferty na realizację w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2023r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm), art. 93 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz.821 ze zm.), w związku z art. 11, art. 13 – 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.),

Zarząd Powiatu Gdańskiego

uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, po uzyskaniu opinii  komisji konkursowej, dokonuje się wyboru oferty Fundacji „Rodzinny Gdańsk”
z siedzibą w Gdańsku  na powierzenie realizacji  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dla podmiotów uprawnionych, polegającego na: „prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2023r.
z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące”.

Na realizację zadania o którym mowa w ust. 1 Powiat Gdański przyznaje  środki finansowe w formie dotacji celowej, w następujących wysokościach:

w roku 2021 – 212.800,00 zł

w roku 2022 – 655.200,00 zł

od I - VIII 2023 – 448.000,00 zł

w sytuacji przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące:

od IX – XII 2023 – 224.000,00 zł

w roku 2024 – 688.800,00 zł

w roku 2025 – 470.400,00 zł.

§ 2

Wynik otwartego konkursu ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na  tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU GDAŃSKIEGO                                                      

Stefan Skonieczny

Marian Cichon

Barbara Biedrzycka

Jarosław Karnath

Michał Trembacz

treść uchwały

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie