Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Uwaga - Starostwo Powiatowe realizuje wszystkie sprawy publiczne w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Starostwo Powiatowe realizuje wszystkie sprawy publiczne w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 22.04.2020 roku do odwołania Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim realizuje wszystkie sprawy publiczne za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, operatora poczty, telefonicznie lub za pośrednictwem biura podawczego Starostwa w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

WAŻNE! STAROSTA POWIATU GDAŃSKIEGO WYDAŁ ZARZĄDZENIE NR 54/2020 W SPRAWIE OGRANICZENIA WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 - ogranicza się wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim od dnia 22 kwietnia 2020 r. do odwołania. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim realizuje wszystkie sprawy publiczne będące w zakresie jego działania za pośrednictwem skrzynki podawczej e PUAP, operatora poczty lub telefonicznie. W poniższych sprawach można uzyskać informacje pod wskazanymi niżej numerami telefonów: 1) wydawania praw jazdy – nr tel.: 58 773 12 65, dowodów rejestracyjnych - nr tel.: 58 773 12 61, innych dokumentów komunikacyjnych – nr tel.: 58 773 12 88, 2) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące: a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) - nr tel.: 58 773 12 57, b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471) - nr tel.: 58 773 12 57, 3) ochrony środowiska, w tym dotyczące: a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471) - nr tel.: 58 773 12 01 lub 58 773 12 02, b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471) - nr tel: 58 773 12 01 lub 58 773 12 02 4) geodezji i kartografii: a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Informacji - nr tel.: 58 773 12 08 lub 58 773 12 09, b) Referat Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej - nr tel. 58 773 12 16 lub 58 773 12 17, c) Ewidencja Gruntów i Budynków - nr tel.: 58 773 12 15 lub 58 773 12 11, Pisma i korespondencję nie wymagającą bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem można składać w wyznaczonym do tego miejscu Punkcie Podawczym przy wejściu do Starostwa Powiatowego. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 58 773 12 12.

UWAGA - W OKRESIE EPIDEMII JAK I STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO Z MOCY USTAWY ZAWIESZONO WSZYSTKIE TERMINY ADMINISTRACYJNE

Jednocześnie wykluczono możliwość powoływania się na bezczynność organu oraz wywodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

Liczymy na Państwa zrozumienie w tym trudnym okresie, który z przyczyn od nas niezależnych uniemożliwia funkcjonowanie administracji w pełnym zakresie.

Podstawa prawna: art. 15zzr-15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA MASECZEK OCHRONNYCH

Maseczkę można używać przez 2 godziny. Po dwóch godzinach należy ją oczyścić lub zmienić na nową.
W przypadku użycia filtra jednorazowego należy go wymieniać co 30 min. Za każdym razem po dotknięciu maseczki należy umyć ręce.

Maseczka może być używana tylko przez jedną osobę.

Skład: 100% polipropylen typu spun-bond, gumka

Maseczkę można wyposażyć w filtr jednorazowy.

Filtrem może być np. chusteczka higieniczna lub ręcznik papierowy. Należy go włożyć do środka maseczki.

PRAWIDŁOWE UZYTKOWANIE MASECZEK OCHRONNYCH:

Załóż maseczkę na twarz szwem do dołu.

Nie dotykaj przedniej powierzchni maseczki podczas jej użytkowania.

Przed zdjęciem maseczki koniecznie umyj ręce.

Zdejmij maseczkę chwytając tylko za gumki.

Wyrzuć filtr jednorazowy, ponownie umyj ręce.

Maseczkę poddaj dekontaminacji.

DEKONTAMINACJA:

I SPOSÓB:

1. Rozłóż tkaninę i przytrzymaj za gumkę.
2. Rozpyl na maseczkę alkohol w odpowiednim stężeniu do dezynfekcji
3. Wysusz maseczkę w pozycji rozwieszonej
4. Umyj ręce

II SPOSÓB:

1. Wrzącą wodę wlej do naczynia szklanego lub plastikowego.
2. Zanurz maseczkę we wrzącej wodzie na 15 minut. Umyj ręce.
3. Wyjmij maseczkę. Uważaj, żeby się nie poparzyć.
4. Wysusz maseczkę w formie rozłożonej.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie