Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

WSPARCIE DLA TURYSTYKI Z PROGRAMÓW RAMOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ - INFORMACJA

Poza wsparciem na poziomie krajowym i regionalnym – dostępnym w ramach programów operacyjnych – przedsiębiorcy i inne podmioty mogą korzystać z programów ramowych Unii Europejskiej. Programy ramowe zarządzane są bezpośrednio przez Komisję Europejską za pośrednictwem wybranej agencji wykonawczej (np. EFI – Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub innych w zależności od programu). Programy ramowe nie mają alokacji krajowych czy regionalnych, co oznacza, że to starając się o wsparcie konkuruje się na poziomie całej Unii Europejskiej. Instrumenty finansowe dostępne w ramach tych programów są obsługiwane przez narodowych pośredników finansowych (np. banki).
Dwa kluczowe programy ramowe w perspektywie finansowej 2014-2020, oferujące finansowanie dla przedsiębiorców to:
• COSME - Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP
• Horyzont 2020 – program ramowy na rzecz badan naukowych i innowacji

Program COSME - cztery kierunki działań:
1. Poprawa dostępu MŚP do finansowania (60% budżetu COSME);
2. Poprawa dostępu do rynków, m.in.  dzięki usługom Enterprise Europe Network;
3. Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, m.in. przez wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki;
4. Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.

Wsparcie z programu COSME dla Turystyki
CEL 3 COSME: Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, m.in. przez wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.
DWA RODZAJE PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH REALIZOWANYCH Z CELU 3:
1. Najlepsze Europejskie Kierunki Turystyczne EDEN
• Projekt opiera się na krajowych konkursach, w których wyłaniane są modelowe ośrodki turystyczne. Każda edycja konkursu poświęcona jest innej, ważnej tematyce. W Polsce projekt realizowany jest od 2009 roku przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z MSiT. Temat w 2015 - turystyka i lokalna gastronomia (nabór został już zakończony).
2. Transnarodowe projekty w zakresie współpracy turystycznej
• Agencja Wykonawcza ds. MŚP (EASME - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) publikuje co roku zaproszenia  do składania wniosków (call for proposals).
• O realizację projektów mogą aplikować konsorcja składające się z 3-5 partnerów z 3-5 państw (w każdym zaproszeniu są szczegółowe wytyczne). Partnerami mogą być: administracja publiczna (w tym samorządowa), organizacje społeczne, przedsiębiorcy. 
• Średni poziom współfinansowania do 75% kosztów kwalifikowanych, wkład UE: średnio 250.000 euro, długość projektu: 18 miesięcy (w każdym zaproszeniu są szczegółowe wytyczne).
• Tematyka projektów: dziedzictwo kulturowe i przemysłowe; seniorzy/osoby młode; turystyka dostępna; szlaki tematyczne; turystyka poza sezonem; zrównoważone produkty turystyczne.
• UWAGA: w każdym roku w każdym zaproszeniu określana jest szczegółowo wielkość i skład konsorcjum, tematyka projektu, poziom współfinansowania, długość projektu!
Przykładowe zrealizowane projekty: Szlak rowerowy Żelaznej Kurtyny EuroVelo 13 (Partnerzy: AT, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, PL); EUSky Route Europejski Szlak AstroTurystyki (partnerzy: BG, El, ES, IT, PT, PL).
Program Horyzont 2020
Program Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Budżetu programu to 80 mln euro. Struktura programu Horyzont 2020 została oparta na trzech priorytetach: Doskonała baza naukowa; Wiodąca pozycja w przemyśle; Wyzwania społeczne.
Instrumenty finansowe dostępne w programie to m.in. Instrument finansowy dla MŚP http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/smes

Kontakty
Strona Ministerstwa Sportu i Turystyki poświęcona funduszom europejskim i nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 http://www.msport.gov.pl/fundusze-europejskie
Informacje o ogłoszonych zaproszeniach do składania wniosków w obszarze turystyki publikowane są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki- http://www.msport.gov.pl/turystyka
Informacje nt. instrumentów finansowych COSME i Horyzont 2020 – Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich -http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/index.php
Informacje nt. pozostałych działań COSME oraz pomoc w poszukiwaniu partnerów do realizacji projektu – Enterprise Europe Network w Polsce http://www.een.org.pl
Informacje nt. wsparcia dla badań naukowych w programie Horyzont 2020 - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl/
Baza danych CORDIS przydatna do poszukiwania partnerów z innych państw członkowskich UE na Wspólnotowym Serwisie Informacyjnym Badań i Rozwoju– http://cordis.europa.eu/
UWAGA: Chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących programów ramowych? Pobierz ze strony http://www.msport.gov.pl/programy-ramowe-unii-europejskiej prezentację dotyczącą wsparcia dla turystyki z programów ramowych UE!

!!!! AKTUALNY NABÓR NA REALIZACJĘ TRANSNARODOWYCH PROJEKTÓW W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ !!! 2015 rok!!!
Agencja Wykonawcza ds. MŚP ogłosiła już nabór w roku 2015 r. Zaproszenie do składania wniosków dotyczy trzech obszarów tematycznych:
1) Turystyka seniorów i osób młodych (wsparcie turystyki posezonowej). Celem konkursu jest m.in. wzmocnienie konkurencyjności europejskiego sektora turystycznego poprzez wydłużenie sezonu turystycznego dzięki zwiększeniu mobilności seniorów (55+) i osób młodych (15-29 lat).
2) Dywersyfikacja oferty i produktów turystycznych – promocja transnarodowych tematycznych produktów turystycznych. Celem konkursu jest rozwój turystycznych produktów ponadnarodowych wykorzystujących europejskie walory kulturowe i/lub dziedzictwo przemysłowe, a także produkty turystyczne powiązane ze sportem, spa i welness.
3) Wspieranie rozwoju turystyki dostępnej. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju turystyki dostępnej poprzez przygotowanie produktów turystycznych/ usług turystycznych dostosowanych do wymagań osób ze specjalnymi potrzebami.
Partnerzy mogą składać propozycje projektów do każdego obszaru tematycznego, przy czym mogą być koordynatorem projektu tylko w jednej propozycji projektu! Przewiduje się finansowanie ok. 8 projektów w każdym obszarze tematycznym. Rozpoczęcie realizacji projektów: luty/marzec 2016 r.
Termin na składanie aplikacji to 30 czerwca 2015 r. godz. 17.00 (czas w Brukseli).
Link do ogłoszenia: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie