Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik Wydziału

Sylwia Duma
pokój: 118 a
telefon: 58 773 12 57

Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa
Malwina Dąbrowska, Marlena Wasiak, Agnieszka Brzezińska
pokój: 118
telefon: 58 773 12 57

Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa

Katarzyna Klein, Marta Danielewicz, Aleksandra Jaranowska
pokój: 115
telefon: 58 773 12 44

Lucyna Szałach, Joanna Nawrocka-Mrozek
pokój: 116
telefon: 58 773 12 28

Aleksandra Kachelska-Łącka, Monika Kulig-Ćwiklińska
pokój: 117
telefon: 58 773 12 31

Magdalena Chacińska, Anna Matyjasik
pokój: 119
telefon: 58 773 12 71

Przemysław Treder, Claudia Samaan
pokój: 120
telefon: 58 773 12 79

Marta Rosłan, Agata Świder
pokój: 121
telefon 58 773 12 39

 

Wnioski do Wydziału Architektury i Budownictwa składa się w postaci papierowej albo w formie dokumenty elektronicznego wygenerowanego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/).

Aplikacja e-budownictwo to generator wniosków a nie platforma mająca zastąpić znane dotychczas formy podpisywania i przesyłania podań w formie elektronicznej.

Podpis na wniosku należy złożyć w jeden z dostępnych sposobów:

- podpisem zaufanym - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji,

- podpisem kwalifikowanym - podpis elektroniczny, który posiada moc prawną podpisu własnoręcznego. Poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, a więc certyfikatu umożliwiającego weryfikację osoby składającej podpis elektroniczny,

- podpisem osobistym - podpis elektroniczny z e-dowodu osobistego.

Zarówno wniosek elektroniczny jak i papierowy muszą zostać podpisane przez wszystkich wnioskodawców.

Jeżeli do wniosku elektronicznego dołączane jest pełnomocnictwo to dokument ten powinien być podpisany przez mocodawcę w jeden z dopuszczalnych sposobów (podpis zaufany, podpis kwalifikowany, podpis osobisty z e-dowodu). Pełnomocnik profesjonalny (radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, doradca podatkowy) może wykonać odpis pełnomocnictwa w formie elektronicznej i uwierzytelnić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z e-dowodu.

Drugim dokumentem, który musi zostać złożony w postaci oryginalnej (czyli z podpisem) jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie może być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Pozostałe załączniki, czyli np. pozwolenia, uzgodnienia czy opinie, mogą zostać dodane także jako kopie. Oznacza to, że mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Oczywiście zdjęcie musi być dobrej jakości, z widocznymi danymi na decyzji (data, adresat, treść, podpis).

1. Wnioski w formie dokumentu elektronicznego są do wypełnienia i pobrania ze strony: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#

2. Wnioski w formie papierowej są do wypełnienia i pobrania ze strony: https://powiat-gdanski.pl/wydzial-architektury-i-budownictwa-0

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące wniosków i projektów elektronicznych można uzyskać pod linkiem https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/qa/

Przyjmowanie interesantów:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19. Zasady przyjmowania interesantów są zmienne i aktualna informacja jest publikowana w Aktualnościach na głównej stronie Powiatu Gdańskiego.

Sekretariat:
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek – 7.30 - 15.30
Środa 8.00 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30
e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl

Inspektorzy:
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek - dzień pracy wewnętrznej
Środa 8.00 - 16.30
Czwartek - dzień pracy wewnętrznej
Piątek - 7.30 - 15.00

Projekty budowlane należy odebrać osobiście bądź przez pełnomocnika po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy prowadzenie zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni w zakresie architektury na terenie powiatu.

Wydział Architektury i Budownictwa:

 1. wydaje decyzje, postanowienia i zaświadczenia w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane, m.in.: o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, o przyjęciu zgłoszeń zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórki nie wymagającej pozwolenia, o zgłoszeniu sprzeciwu w sprawie budowy bądź wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i nakładaniu obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia na budowę, o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, o udzieleniu pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 2. kontroluje uprawnienia osób uczestniczących w przygotowaniu procesu inwestycyjnego,
 3. wydaje zaświadczenia o samodzielności lokali,
 4. wydaje poświadczenia wynikające z przepisów Prawa budowlanego i przepisów z nim związanych.

Do zgłoszenia budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora należy dołączyć:

Formularz – zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz.U.2021.304 ze zm.),

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) zgodnie z rozporządzeniem ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U.2021.1170 ze zm.),

Do wniosku należy załączyć:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:

papierowej – w 3 egzemplarzach albo

elektronicznej,

wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,

Załączone do formularza zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej lub elektronicznej opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 ze zm.) - wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 ze zm.),

Oświadczenie inwestora, że:

przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,

dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna – w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a

planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.).
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.).
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA, ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. z 2021 r. poz. 410 ze zm.) - (PB-1).
 5. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 304 ze zm.) - (PB-2).
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz.U. z 2021 r. poz. 346 ze zm.) - (PB-3).
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 314 ze zm.) - (PB-4).
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz.U. z 2021 r. poz. 322 ze zm.) - (PB-9); (PB-11).
 9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 296 ze zm.) - (PB-14).
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz.U. z 2021 r. poz. 298 ze zm.) - (PB-18).

Opłaty:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 r. poz. 1546 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007, nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Opłaty należy wnosić:

Opłatę za pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych można dokonać:

 1. w BANK SPÓŁDZIELCZY w Pruszczu Gdańskim
  ul. Wita Stwosza 2a
  83-000 Pruszcz Gdański
  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007
 2. w kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim czynnych w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 - 14.00, środa 8.30 – 16.00
 3. w kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański czynnej w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 - 14.00, środa 9.30 - 15.30

Opłatę za dziennik budowy można dokonać:

 1. w kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim czynnych w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 800 - 1400, środa 830 – 1600.
 2. lub przelewem na nr konta 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927 (w tytule przelewu należy podać nr pozwolenia na budowę i sygnaturę sprawy).

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie