Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik Wydziału

Sylwia Duma
pokój: 118 a
telefon: 58 773 12 57

Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa
Malwina Dąbrowska, Marlena Wasiak, Agnieszka Brzezińska
pokój: 118
telefon: 58 773 12 57

Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa

Katarzyna Klein, Marta Danielewicz, Aleksandra Jaranowska
pokój: 115
telefon: 58 773 12 44

Lucyna Szałach, Joanna Nawrocka-Mrozek
pokój: 116
telefon: 58 773 12 28

Aleksandra Kachelska-Łącka, Magdalena Chacińska, Monika Kulig-Ćwiklińska
pokój: 117
telefon: 58 773 12 31

Agata Świder, Anna Matyjasik
pokój: 119
telefon: 58 773 12 71

Przemysław Treder, Claudia Samaan
pokój: 120
telefon: 58 773 12 79

Przyjmowanie interesantów:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19. Zasady przyjmowania interesantów są zmienne i aktualna informacja jest publikowana w Aktualnościach na głównej stronie Powiatu Gdańskiego.

Sekretariat:
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek – 7.30 - 15.30
Środa 8.00 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30
e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl

Inspektorzy:
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek - dzień pracy wewnętrznej
Środa 8.00 - 16.30
Czwartek - dzień pracy wewnętrznej
Piątek - 7.30 - 15.00

Projekty budowlane należy odebrać osobiście bądź przez pełnomocnika po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy prowadzenie zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni w zakresie architektury na terenie powiatu.

  DO POBRANIA:

WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ NA STRONIE: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#

 
Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy prowadzenie zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni w zakresie architektury na terenie powiatu.

Wydział Architektury i Budownictwa:

 1. wydaje decyzje, postanowienia i zaświadczenia w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane, m.in.: o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, o przyjęciu zgłoszeń zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórki nie wymagającej pozwolenia, o zgłoszeniu sprzeciwu w sprawie budowy bądź wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i nakładaniu obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia na budowę, o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, o udzieleniu pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 2. kontroluje uprawnienia osób uczestniczących w przygotowaniu procesu inwestycyjnego,
 3. wydaje zaświadczenia o samodzielności lokali,
 4. wydaje poświadczenia wynikające z przepisów Prawa budowlanego i przepisów z nim związanych.

Do zgłoszenia budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora należy dołączyć:

Formularz – zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz.U.2021.304 ze zm.),

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) zgodnie z rozporządzeniem ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U.2021.1170 ze zm.),

Do wniosku należy załączyć:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:

papierowej – w 3 egzemplarzach albo

elektronicznej,

wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,

Załączone do formularza zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej lub elektronicznej opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 ze zm.) - wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 ze zm.),

Oświadczenie inwestora, że:

przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,

dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna – w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a

planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.).
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.).
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA, ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. z 2021 r. poz. 410 ze zm.) - (PB-1).
 5. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 304 ze zm.) - (PB-2).
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz.U. z 2021 r. poz. 346 ze zm.) - (PB-3).
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 314 ze zm.) - (PB-4).
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz.U. z 2021 r. poz. 322 ze zm.) - (PB-9); (PB-11).
 9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 296 ze zm.) - (PB-14).
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz.U. z 2021 r. poz. 298 ze zm.) - (PB-18).

Opłaty:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 r. poz. 1546 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007, nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Opłaty należy wnosić:

Opłatę za pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych można dokonać:

 1. w BANK SPÓŁDZIELCZY w Pruszczu Gdańskim
  ul. Wita Stwosza 2a
  83-000 Pruszcz Gdański
  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007
 2. w kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim czynnych w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 - 14.00, środa 8.30 – 16.00
 3. w kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański czynnej w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 - 14.00, środa 9.30 - 15.30

Opłatę za dziennik budowy można dokonać:

 1. w kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim czynnych w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 800 - 1400, środa 830 – 1600.
 2. lub przelewem na nr konta 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927 (w tytule przelewu należy podać nr pozwolenia na budowę i sygnaturę sprawy).

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie