Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Finansowy

Wydział finansowy

Numery telefonów:

Naczelnik Wydziału Finansowego pokój 310 tel. 58 773 12 36
fax 58 773 12 51
Obsługa finansowo – księgowa:
- Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej
(dochody i wydatki powiatu)
(obsługa bankowa, płatności, dotacje z budżetu powiatu)
pokój 308
pokój 301
tel. 58 773 12 37
tel. 58 773 12 51
- płace pokój 301 tel. 58 773 12 38
- Rozliczenia VAT, rozliczenia dochodów Skarbu Państwa pokój 307 tel. 58 773 12 72
Obsługa budżetu powiatu pokój 309 tel. 58 773 12 45

 

Adresy e-mail:
finanse@powiat-gdanski.pl
budzet@powiat-gdanski.pl

Zakres działania wydziału finansowego

 1. Wydział Finansowy prowadzi i odpowiada za realizację zadań w zakresie:
   
  1. prowadzenia rachunkowości dla budżetu powiatu oraz Starostwa jako jednostki budżetowej,
  2. poboru należności pieniężnych, w tym dochodów Skarbu Państwa,
  3. wykonania dyspozycji płatniczych,
  4. zapewnienia dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizowanych zadań.
    
 2. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
   
  1. w zakresie gospodarki budżetowej:
    
   1. przygotowywanie  projektu budżetu Powiatu i wieloletniej prognozy finansowej, planów finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
   2. przegotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
   3. przygotowywanie innych projektów uchwał z zakresu spraw finansowych wchodzących w zakres obowiązków przypisanych wydziałowi,
   4. nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
   5. przekazywanie powiatowym jednostkom organizacyjnym wytycznych dotyczących planowania budżetu i jego zmian,
   6. weryfikowanie projektów planów finansowych, rozliczanie rocznej działalności oraz analizowanie sprawozdań pod względem finansowym i formalno-rachunkowym jednostek organizacyjnych Powiatu,
   7. dokonywanie określonych analiz realizacji budżetu oraz przedstawienie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny finansów publicznych i zachowania równowagi budżetowej,
   8. sporządzanie półrocznych informacji i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu oraz informacji z wieloletniej prognozy finansowej,
   9. przekazywanie środków pieniężnych jednostkom organizacyjnym Powiatu realizującym budżet,
   10. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości w zakresie wykonywania budżetu powiatu,
     
  2. w zakresie obsługi finansowo księgowej:
    
   1. prowadzenie spraw przypisanych Głównemu Księgowemu,
   2. obsługa finansowo – księgowa budżetu Powiatu (organ) oraz Starostwa (urząd) łącznie z ewidencją syntetyczną mienia Powiatu,
   3. obsługa finansowo – księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   4. prowadzenie ewidencji księgowej PFRON w zakresie rozliczeń na rachunku głównym, w tym wykonania dyspozycji PCPR w Pruszczu Gdańskim w zakresie zasilania rachunku pomocniczego tzw. subkonta,
   5. prowadzenie ewidencji księgowej funduszy pomocowych dotyczących zadań realizowanych przez Starostwo,
   6.  prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych,
   7. przygotowywanie dyspozycji zawarcia lokat w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych,
   8. monitorowanie spraw bankowych Starostwa, w tym umów zawieranych z bankami na prowadzenie obsługi bankowej budżetu oraz udzielenie kredytów,
   9. prowadzenie zbiorczej ewidencji sprzedaży i zakupu towarów i usług dla celów rozliczeń podatku VAT,
   10. wykonanie dyspozycji płatniczych na wniosek właściwych komórek organizacyjnych Starostwa, w tym w zakresie dotacji ujętych w planie finansowym Starostwa,
   11. ujmowanie w księgach rachunkowych wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w okresach zgodnych z przepisami ustawy o rachunkowości,
   12. przestrzeganie ustalonych procedur kontroli w zakresie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, w tym dokonywanie kontroli przepisanej głównemu księgowemu, o której mowa w przepisach ustawy o finansach publicznych,
   13. weryfikowanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów finansowych związanych z dochodami i wydatkami zapisanymi w planie finansowym Starostwa w zakresie projektów i programów finansowych ze środków unijnych,
   14. prowadzenie przedsądowej i administracyjnej windykacji należności wpisanych do planu finansowego Starostwa i Skarbu Państwa we współpracy z komórkami organizacyjnymi ,
   15. naliczenie i wypłacanie wynagrodzeń oraz wykonanie obowiązku pobierania, odprowadzania i opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń i składek na rzecz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz funduszu pracy,
   16. prowadzenie gospodarki kasowej Starostwa,
   17. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i z operacji finansowych,
   18. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości oraz gospodarki finansowej urzędu,

Informacja dotycząca kas:

Informuję, że w związku ze zmianą czasu pracy banku w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia 2021 r. kasy Starostwa Powiatowego będą czynne

następująco:

Kasa w Wydziale Komunikacji:

- w dniu 31.12. czynna do godziny 1100.

Kasa przy Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru:

- w dniu 24.12. nieczynna,

- w dniu 31.12. czynna do godziny 1100.

Adres
ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański

 • kasa w pomieszczeniu Wydziału Komunikacji

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8.00 - 14.30
wtorek: 8.00 - 14.30
środa: 8.30 - 15.30
czwartek: 8.00 - 14.30
piątek: 8.00 - 14.00

Przyjmuje wpłaty z tytułu:

 • opłat komunikacyjnych
 • opłat za koncesje i licencje komunikacyjne
 • czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych powiatu
 • opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu
 • opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego
 • opłat za wydanie dzienników budowy  
 • opłat za wydanie kart wędkarskich
 • opłat za drewno
 • udostępniania kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej do celów informacyjnych
 • udostępniania materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych
 • udostępniania innych materiałów z  powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych
 • sporządzania i wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
 • uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych
 • wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy, gwarancji na wykonane roboty
 • kaucji dotyczących zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH prowadzonych w Banku Millennium SA:

Budżet Powiatu (dotacje, subwencje, udziały powiatu we wpływach z podatku PIT,CIT)

50 1160 2202 0000 0000 6194 3910

Rachunek jednostki budżetowej – Starostwa Powiatowego (wydatki)

43 1160 2202 0000 0000 6194 3939

Dochody Powiatu Gdańskiego (dochody własne powiatu)

56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Dochody Skarbu Państwa (wpłaty związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa)

60 1160 2202 0000 0000 6194 3924

Sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancje na wykonane roboty, rękojmie)

32 1160 2202 0000 0000 6194 3943

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

38 1160 2202 0000 0000 6194 4029 

 

Na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
nr 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927 należy regulować dochody Powiatu:

 • za rejestrację pojazdów
 • za prawo jazdy
 • za licencje
 • za rejestrację jednostek pływających
 • za dokumenty geodezyjne
 • za karty wędkarskie
 • za dzienniki budowy

Na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim
nr 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007 należy regulować opłatę skarbową:

 • za pełnomocnictwo
 • za zaświadczenie
 • za wyrejestrowanie / kasację pojazdu

 

Skarbnik Powiatu

Kontakt:
tel. (58) 773 12 35
fax (58) 773 12 51
e-mail: skarbnik@powiat-gdanski.pl

Adres:
83-000 Pruszcz Gdański
Ul. Wojska Polskiego 16

Zadania:

 1. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu i odpowiada za jego prawidłową realizację.
 2. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
  1. nadzór nad opracowaniem projektu budżetu Powiatu,
  2. zapewnienie bieżącej kontroli wykonania budżetu Powiatu
  3. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
  4. wykonywanie uprawnień i obowiązków głównego księgowego budżetu Powiatu w tym:
  - prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  - prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  - analiza wykorzystania przydzielonych środków budżetowych, pozabudżetowych i innych,
  - opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości,
  5. kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań majątkowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  6. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa,
  7. wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie