Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Finansowy

Wydział finansowy

Zakres działania wydziału finansowego

 1. Wydział Finansowy prowadzi i odpowiada za realizację zadań w zakresie:
   
  1. prowadzenia rachunkowości dla budżetu powiatu oraz Starostwa jako jednostki budżetowej,
  2. poboru należności pieniężnych, w tym dochodów Skarbu Państwa,
  3. wykonania dyspozycji płatniczych,
  4. zapewnienia dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizowanych zadań.
    
 2. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
   
  1. w zakresie gospodarki budżetowej:
    
   1. przygotowywanie  projektu budżetu Powiatu i wieloletniej prognozy finansowej, planów finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
   2. przegotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
   3. przygotowywanie innych projektów uchwał z zakresu spraw finansowych wchodzących w zakres obowiązków przypisanych wydziałowi,
   4. nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
   5. przekazywanie powiatowym jednostkom organizacyjnym wytycznych dotyczących planowania budżetu i jego zmian,
   6. weryfikowanie projektów planów finansowych, rozliczanie rocznej działalności oraz analizowanie sprawozdań pod względem finansowym i formalno-rachunkowym jednostek organizacyjnych Powiatu,
   7. dokonywanie określonych analiz realizacji budżetu oraz przedstawienie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny finansów publicznych i zachowania równowagi budżetowej,
   8. sporządzanie półrocznych informacji i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu oraz informacji z wieloletniej prognozy finansowej,
   9. przekazywanie środków pieniężnych jednostkom organizacyjnym Powiatu realizującym budżet,
   10. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości w zakresie wykonywania budżetu powiatu,
     
  2. w zakresie obsługi finansowo księgowej:
    
   1. prowadzenie spraw przypisanych Głównemu Księgowemu,
   2. obsługa finansowo – księgowa budżetu Powiatu (organ) oraz Starostwa (urząd) łącznie z ewidencją syntetyczną mienia Powiatu,
   3. obsługa finansowo – księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   4. prowadzenie ewidencji księgowej PFRON w zakresie rozliczeń na rachunku głównym, w tym wykonania dyspozycji PCPR w Pruszczu Gdańskim w zakresie zasilania rachunku pomocniczego tzw. subkonta,
   5. prowadzenie ewidencji księgowej funduszy pomocowych dotyczących zadań realizowanych przez Starostwo,
   6.  prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych,
   7. przygotowywanie dyspozycji zawarcia lokat w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych,
   8. monitorowanie spraw bankowych Starostwa, w tym umów zawieranych z bankami na prowadzenie obsługi bankowej budżetu oraz udzielenie kredytów,
   9. prowadzenie zbiorczej ewidencji sprzedaży i zakupu towarów i usług dla celów rozliczeń podatku VAT,
   10. wykonanie dyspozycji płatniczych na wniosek właściwych komórek organizacyjnych Starostwa, w tym w zakresie dotacji ujętych w planie finansowym Starostwa,
   11. ujmowanie w księgach rachunkowych wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w okresach zgodnych z przepisami ustawy o rachunkowości,
   12. przestrzeganie ustalonych procedur kontroli w zakresie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, w tym dokonywanie kontroli przepisanej głównemu księgowemu, o której mowa w przepisach ustawy o finansach publicznych,
   13. weryfikowanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów finansowych związanych z dochodami i wydatkami zapisanymi w planie finansowym Starostwa w zakresie projektów i programów finansowych ze środków unijnych,
   14. prowadzenie przedsądowej i administracyjnej windykacji należności wpisanych do planu finansowego Starostwa i Skarbu Państwa we współpracy z komórkami organizacyjnymi ,
   15. naliczenie i wypłacanie wynagrodzeń oraz wykonanie obowiązku pobierania, odprowadzania i opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń i składek na rzecz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz funduszu pracy,
   16. prowadzenie gospodarki kasowej Starostwa,
   17. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i z operacji finansowych,
   18. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości oraz gospodarki finansowej urzędu,

INFORMACJA DOTYCZĄCA KAS:

Adres
ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański

 • kasa w pomieszczeniu Wydziału Komunikacji
 • kasa w pomieszczeniu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8.00 - 14.30
wtorek: 8.00 - 14.30
środa: 8.30 - 15.30
czwartek: 8.00 - 14.30
piątek: 8.00 - 14.30

Przyjmuje wpłaty z tytułu:

 • opłat komunikacyjnych
 • opłat za koncesje i licencje komunikacyjne
 • czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych powiatu
 • opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu
 • opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego
 • opłat za wydanie dzienników budowy  
 • opłat za wydanie kart wędkarskich
 • opłat za drewno
 • udostępniania kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej do celów informacyjnych
 • udostępniania materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych
 • udostępniania innych materiałów z  powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych
 • sporządzania i wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
 • uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych
 • wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy, gwarancji na wykonane roboty
 • kaucji dotyczących zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH prowadzonych w Banku Millennium SA:

Budżet Powiatu ( dotacje, subwencje, udziały powiatu we wpływach z podatku PIT,CIT)

50 1160 2202 0000 0000 6194 3910

Rachunek jednostki budżetowej – Starostwa Powiatowego (wydatki)

43 1160 2202 0000 0000 6194 3939

Dochody Powiatu Gdańskiego (dochody własne powiatu)

56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Dochody Skarbu Państwa (wpłaty związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa)

60 1160 2202 0000 0000 6194 3924

Sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancje na wykonane roboty, rękojmie)

32 1160 2202 0000 0000 6194 3943

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

38 1160 2202 0000 0000 6194 4029 

 

NUMERY TELEFONÓW:

Wydział finansowy Numer
telefonu
Numer
pokoju

Naczelnik Wydziału Finansowego
Wydział finansowy

tel. 058 773 12 36
fax 058 773 12 51

310

Obsługa finansowo-księgowa:
- Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej
(dochody i wydatki powiatu)
(obsługa bankowa, płatności, dotacje z budżetu powiatu)

- płace
- rozliczenia VAT, rozliczenia bużetu Państwa

 

tel. 058 773 12 37
tel. 058 773 12 51 

tel. 058 773 12 38
tel. 058 773 12 72

 

308
301 

301
307

Obsługa budżetowa powiatu

tel. 058 773 12 45

309

ADRESY e-mail:

finanse@powiat-gdanski.pl
budzet@powiat-gdanski.pl
ksiegowosc@powiat-gdanski.pl

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie