Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Infrastruktury

Naczelnik Wydziału
Jerzy Świs
pokój: 208
telefon: 58 773 12 23
 
Referaty
 
Kierownik Referatu Remontowo - Inwestycyjnego
Sabina Bobkowska
pokój: 207
telefon: 58 773 12 26

Pracownicy:
Katarzyna Kamińska
Piotr Karankowski
pokój: 207

Kierownik Referatu Utrzymania Dróg
Andrzej Orłowski
pokój: 205
telefon: 58 773 12 21

Pracownicy:
Katarzyna Sobota
pokój: 205
telefon: 58 773 12 21

Magdalena Karczewska
pokój: 205
telefon: 58 773 12 21

Dariusz Parzymies
pokój: 206
telefon: 58 773 12 24

Kierownik Referatu ds. Zamówień i Rozliczeń Finansowych
Daria Prądzyńska - Smalarz
pokój: 206
telefon: 58 773 12 24

Pracownicy:
Ewelina Plichta
pokój: 206
telefon: 58 773 12 24
 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19. Zasady przyjmowania interesantów są zmienne i aktualna informacja jest publikowana w Aktualnościach na głównej stronie Powiatu Gdańskiego.

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek – 7.30 - 15.30
Środa 8.00 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00
e-mail: infrastruktura@powiat-gdanski.pl

 
1. Wydział Infrastruktury prowadzi i odpowiada za realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi i zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
2. Do podstawowych zadań Wydziału Infrastruktury należy w szczególności:
1. w zakresie zarządzania drogami powiatowymi:
1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami na drogach powiatowych,
4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7. koordynacja robót obcych w pasie drogowym,
8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
11. przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
12. koordynacja wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
15. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem ograniczeń bądź zamykaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów,
18. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowaniem nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości,
19. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości innych niż wymienione w pkt. r) na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowaniem nimi w ramach w ramach posiadanego do nich prawa.
2. w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych:
1. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, rozpatrywaniem i zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu,
2. przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji,
3. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji,
4. nadzór nad zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem,
5. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
6. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządcami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami,
7. przeprowadzanie co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych,
8. nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
9. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,
10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie