Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Spraw Społecznych

Naczelnik - Piotr Kaliński

Pracownicy:
nr tel. do wydziału (58) 683 50 69
Dorota Skowrońska
 
nr tel. do wydziału (58) 773 12 97
Małgorzata Kaczorowska
Aleksandra Kułaga
 
 1. Wydział Spraw Społecznych odpowiada za realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcenia i doskonalenia zawodowego, placówek artystycznych – ognisk artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, Wydział realizuje zadania z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych i prawidłowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych. Koordynuje współpracę pomiędzy Powiatem Gdańskim, a gminami Powiatu w zakresie dotyczącym jego podstawowych zadań.
 2. Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Społecznych należy w szczególności:

  1. w zakresie edukacji:

   1. zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

   2. przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych,

   3. przygotowywanie procedur związanych z kierowaniem dzieci niepełnosprawnych do placówek kształcenia specjalnego,

   4. przygotowanie procedur związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży po wyrokach sądowych do odpowiedniego typu szkół i ośrodków,

   5. przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,

   6. przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,

   7. przygotowywanie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów uzdolnionych,

   8. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół i placówek będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,

   9. prowadzenie czynności związanych z oceną dyrektorów szkół i placówek,

   10. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki,

   11. prowadzenie spraw związanych z odwołaniem dyrektora szkoły lub placówki,

   12. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,

   13. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

   14. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,

   15. prowadzenie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

   16. nadzór nad remontami obiektów szkół i placówek powiatowych,

   17. koordynacja realizacji zadań związanych z zapewnieniem nauki dzieciom niepełnosprawnym,

   18. koordynacja olimpiad, konkursów, przeglądów powiatowych z zakresu edukacji i oświaty,

   19. dokonywanie czynności związanych z powołaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,

   20. analiza i przedkładanie do akceptacji arkuszy organizacji szkół i placówek,

   21. kontrola realizacji przepisów BHP w szkołach i placówkach,

   22. kontrola placówek wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji,

   23. nadzór nad realizacją procedur związanych z potrzebą indywidualnego nauczania,

   24. opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,

   25. obsługa i kontrola dotacji dla niepublicznych szkół i placówek,

   26. coroczne przygotowywanie regulaminów wynagradzania nauczycieli,

   27. bieżąca aktualizacja systemu informacji oświatowej.

   28. kierowanie dziecka niepełnosprawnego do najbliższego Powiatu prowadzącego szkołę specjalną lub ośrodek odpowiedni ze względu na rodzaj niepełnosprawności,

  2. w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:

   1. pozyskiwanie informacji związanych z programami Unii Europejskiej oraz możliwości pozyskiwania funduszy na współfinansowanie zadań Powiatu i przekazywanie ich Zarządowi Powiatu,

   2. przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych, a w szczególno z funduszy Unii Europejskiej,

   3. doradztwo, weryfikacja i nadzór nad wdrażaniem i realizacją programów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,

   4. prawidłowa realizacja projektów we współpracy z instytucjami finansującymi, zarządzającymi i monitorującymi ich przeprowadzanie,

   5. raportowanie i stały monitoring w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych,

   6. utrzymywanie kontaktów z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami wdrażającymi i innymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

   7. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie realizacji projektów,

   8. udzielanie informacji mieszkańcom i przedsiębiorcom z terenu Powiatu o zasadach korzystania z funduszy strukturalnych,

   9. pozyskiwanie i przekazywanie Zarządowi Powiatu informacji oraz nadzór nad realizacją programów krajowych wpływających na rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu,

   10. koordynacja działań pomiędzy Powiatem Gdańskim, a gminami Powiatu w zakresie wspólnego przygotowywania i realizacji projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

  3. w zakresie promocji:

   1. opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,

   2. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,

   3. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu w kraju i zagranicą,

   4. współpraca ze środkami masowego przekazu, organizacja kontaktów z potencjalnymi inwestorami, organizacjami gospodarczymi, placówkami dyplomatycznymi i innymi instytucjami specjalizującymi się we współpracy gospodarczej w kraju i zagranicą, tam siedzibę.

   5. współdziałanie z Gminami, podmiotami, stowarzyszeniami w przygotowaniu i realizowaniu programów mających na celu rozwój powiatu, jego mieszkańców i przedsiębiorców mających

  4. w zakresie turystyki, sportu i kultury:

   1. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,

   2. przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,

   3. zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,

   4. przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,

   5. prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów,

   6. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,

   7. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,

   8. załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,

   9. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów,

   10. załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,

   11. ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,

   12. prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,

   13. przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych,

   14. prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,

   15. współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,

   16. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,

   17. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,

   18. wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,

   19. przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę, cofanie takich pozwoleń, zbieranie informacji na temat akcji zbiórkowej,

   20. organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,

   21. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym :

    1. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

    2. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

    3. szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć

     rekreacyjnych,

    4. tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,

    5. wspieranie rozwoju bazy turystycznej i agroturystycznej.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie