Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Naczelnik - Jolanta Andrysiak-Olszewska
tel. (58) 773 12 89

Pracownicy:

Lucyna Choszcz
Tel. (58) 773 31 54

Jarosława Kaczmarek
tel. (58) 773 12 49

Elżbieta Krumin
tel. (58) 773 31 52

 1. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych odpowiada za realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcenia i doskonalenia zawodowego, placówek artystycznych – ognisk artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, Wydział realizuje zadania z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych i prawidłowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych. Koordynuje współpracę pomiędzy Powiatem Gdańskim, a gminami Powiatu w zakresie dotyczącym jego podstawowych zadań.
 2. Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych należy w szczególności w zakresie edukacji:

  1. zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

  2. przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych,

  3. przygotowywanie procedur związanych z kierowaniem dzieci niepełnosprawnych do placówek kształcenia specjalnego,

  4. przygotowanie procedur związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży po wyrokach sądowych do odpowiedniego typu szkół i ośrodków,

  5. przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,

  6. przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,

  7. przygotowywanie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów uzdolnionych,

  8. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół i placówek będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,

  9. prowadzenie czynności związanych z oceną dyrektorów szkół i placówek,

  10. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki,

  11. prowadzenie spraw związanych z odwołaniem dyrektora szkoły lub placówki,

  12. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,

  13. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

  14. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,

  15. prowadzenie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

  16. nadzór nad remontami obiektów szkół i placówek powiatowych,

  17. koordynacja realizacji zadań związanych z zapewnieniem nauki dzieciom niepełnosprawnym,

  18. koordynacja olimpiad, konkursów, przeglądów powiatowych z zakresu edukacji i oświaty,

  19. dokonywanie czynności związanych z powołaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,

  20. analiza i przedkładanie do akceptacji arkuszy organizacji szkół i placówek,

  21. kontrola realizacji przepisów BHP w szkołach i placówkach,

  22. kontrola placówek wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji,

  23. nadzór nad realizacją procedur związanych z potrzebą indywidualnego nauczania,

  24. opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,

  25. obsługa i kontrola dotacji dla niepublicznych szkół i placówek,

  26. coroczne przygotowywanie regulaminów wynagradzania nauczycieli,

  27. bieżąca aktualizacja systemu informacji oświatowej.

  28. kierowanie dziecka niepełnosprawnego do najbliższego Powiatu prowadzącego szkołę specjalną lub ośrodek odpowiedni ze względu na rodzaj niepełnosprawności,

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie