Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wykaz gruntu przeznaczonego do oddania w dzierżawę

Wykaz
gruntu przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat
w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nakładów na Małą Elektrownię Wodną działającego na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 11.01.2016r nr ROŚ.6341.151.2015.EST

1. Przedmiot dzierżawy – część dz. nr 39/7 o pow. 84 m² położonej w Kolbudach, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD1G/00040232/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, przylegająca do progu piętrzącego na rzece Reknicy.

Właścicielem nakładów na działce nr 39/7 dokonanych zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 20.08.2003r. Nr RR-AB-IV-LP-7111/187/02-03 wydanym przez Wojewodę Pomorskiego oraz pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 02.08.2002r. Nr BRO.ROŚ.6223-28/02 wydanym przez Starostę Gdańskiego, zmienionym decyzją z dnia 11.01.2016r. nr ROŚ.6341.151.2015.EST, jest użytkownik progu piętrzącego.

2. Cel dzierżawy – Mała Elektrownia Wodna na rzece Reknicy km 0+500.

3. Okres trwania umowy – powyżej 3 lat (do 31.12.2022r.).

4. Czynsz dzierżawny – 4 zł/1m² netto miesięcznie, tj. 336,00 zł miesięcznie plus podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Zarządzeniem z dnia 27 grudnia 2018r. Wojewoda Pomorski w sprawie nr NSP-II.7582.1.61.2018 wyraził zgodę na wydzierżawienie części ww. nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres powyżej 3 lat, bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 14.01.2019r. do dnia 04.02.2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Gdańskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 773 12 18.

UWAGA!

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny składać wnioski do dnia 25.02.2019r.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie