Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021-2022

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021-2022
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim informuje, że odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Gdańskiego odbywa się według standardu nr V, IV i III, które reguluje załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10).
Odśnieżanie i posypywanie chodników będzie prowadzone na długościach i w lokalizacjach określonych w załączniku.
W pozostałym zakresie odpowiedzialność za oczyszczanie chodników określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Należy jednak nadmienić, że zgodnie z orzecznictwem sądowym (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I ACa 1542/06 z 27.03.2007 r.) „...przy wykładni użytego w art. 5 ust. 1 pkt 4 u. c. p. g. pojęcia „bezpośrednio” należy uwzględniać podejście funkcjonalne i kontekst potoczny, przez co należy rozumieć, że chodnikiem, położonym bezpośrednio przy nieruchomości jest także chodnik, znajdujący się niedaleko (w bezpośredniej bliskości) od granicy tej nieruchomości, zwłaszcza wówczas, gdy między tym chodnikiem a nieruchomością sąsiednią nie ma już żadnych innych nieruchomości, których właściciele w pierwszej kolejności mieliby obowiązek jego utrzymania we właściwym stanie
Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg powiatowych jest Jerzy Świs – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim tel. (058) 773-12-23. Uwagi należy zgłaszać do koordynatora prac Pana Dariusza Parzymies tel. (058) 773-12-24.
 

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie