Obserwuj nas:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10) – załącznik nr 1.
Za świadczenie usług zimowego utrzymania dróg w poszczególnych obwodach odśnieżania odpowiedzialne są następujące firmy:

Obwód odśnieżania Wykonawca
1 B&W Usługi Ogólnobudowlane
Bożena Dzidkowska
ul. Sikorskiego 2 c 83-000 Pruszcz Gdański
2 GREEN WAY Krzysztof Ferlin
ul. Turystyczna 5 84-207 Bojano
3
4
5 KZ ZDANPOL Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 15
83-050 Kolbudy
6 PUH JAN TER Teresa Labuda
ul. Jesionowa 10/1 83-047 Przywidz

Szczegółowy wykaz dróg powiatowych przeznaczonych do odśnieżania i usuwania gołoledzi z podziałem na obwody i standard utrzymania przedstawiono w załączniku nr 2 i nr 3 (mapa).
Odśnieżanie chodników będzie prowadzone na długościach i w lokalizacjach wskazanych w powyższych załącznikach.
W pozostałym zakresie odpowiedzialność za oczyszczanie chodników określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Należy jednak nadmienić, że zgodnie z orzecznictwem sądowym (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I ACa 1542/06 z 27.03.2007 r.) „…przy wykładni użytego w art. 5 ust. 1 pkt 4 u. c. p. g. pojęcia „bezpośrednio” należy uwzględniać podejście funkcjonalne i kontekst potoczny, przez co należy rozumieć, że chodnikiem, położonym bezpośrednio przy nieruchomości jest także chodnik, znajdujący się niedaleko (w bezpośredniej bliskości) od granicy tej nieruchomości, zwłaszcza wówczas, gdy między tym chodnikiem a nieruchomością sąsiednią nie ma już żadnych innych nieruchomości, których właściciele w pierwszej kolejności mieliby obowiązek jego utrzymania we właściwym stanie”.
Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg powiatowych jest Pan Andrzej Orłowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury ds. utrzymania dróg.
Uwagi należy przekazywać do Wydziału Infrastruktury dzwoniąc pod numery: (058) 773-12-21, (058) 773-12-23 lub na adres e-mail: infrastruktura@powiat-gdanski.pl.

Załącznik Wielkość Pobierz
Załącznik nr 1_Zimowe utrzymanie dróg - zasady 111,68 KB Pobierz
Załącznik nr 2_Szczegółowy wykaz dróg 169,31 KB Pobierz
Załącznik nr 3_Obwody odśnieżania - mapa 12,45 MB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego