Obserwuj nas:

Pruszcz Gdański, 23.08.2022 r.

GKiK-GN.683.1.71.7.2022.MA

O B W I E S Z C Z E N I E   S T A R O S T Y    G D A Ń S K I E G O
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwanej dalej k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku
z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176), art. 8 i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania

w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewidencyjną położoną w Gminie Kolbudy, obręb Kowale, oznaczoną nr 14/88 o pow. 0,0185 ha (powstałą z podziału działki ewidencyjnej nr 14/36), która zgodnie z decyzją Starosty Gdańskiego nr 862/2020 z dnia 8 października 2020 r. nr AB.6740.912.2020.CSA.GK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Sadowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą, tj. przebudowa sieci elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej oraz wodociągowej w miejscowości Kowale” z mocy prawa stała się własnością Gminy Kolbudy.

Zgodnie z zapisami księgi wieczystej oraz danymi w ewidencji gruntów i budynków współwłaścicielem nieruchomości w udziale wynoszącym 2/24 części jest Pan Antoni Czaplicki, który nie żyje. Ponieważ nie zarejestrowano postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, Starosta Gdański skorzystał z możliwości jaką daje art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176), który w sprawach nieuregulowanych w powołanym akcie odsyła do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. z 2020 r., poz. 65 ). Art. 8 powołanej ustawy stanowi, że: „Jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”. Z kolei w art. 49 k.p.a. stwierdzono, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, przed wydaniem decyzji ustalającej odszkodowanie, mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, w tym z treścią operatu szacunkowego, w siedzibie Urzędu Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, w godzinach pracy Urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami – w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie spowoduje, że czynność doręczenia obwieszczenia Starosty Gdańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz Pana Antoniego Czaplickiego, będzie uważana za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do ww. nieruchomości skutkować będzie przekazaniem ustalonej kwoty odszkodowania do depozytu sądowego.

Jednocześnie Starosta Gdański zawiadamia, na podstawie art. 36 § 2 k.p.a., że z uwagi na konieczność ustalenia stron postępowania załatwienie sprawy w ustawowym terminie nie jest możliwe i w związku z tym wyznacza nowy termin zakończenia postępowania do dnia
30 listopada 2022 r.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Gdańskiego oraz stronie internetowej Powiatu Gdańskiego www.powiat-gdanski.pl.

 

Sprawę prowadzi:

Milena Adamczyk – podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
tel. (058) 773 12 18, e-mail: nieruchomosci@powiat-gdanski.pl

 

Otrzymują:

  1. Urząd Gminy Kolbudy – celem podania do publicznej wiadomości,
  2. aa.
Załącznik Wielkość Pobierz
Obwieszczenie 797,54 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego