Obserwuj nas:

Godziny przyjmowania interesantów:

środa od 15:30 do 16:30

 

Starosta kieruje pracą Starostwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu.

Starosta jako Przewodniczący Zarządu Powiatu organizuje jego pracę, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

Starosta kieruje pracą Starostwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu.

Starosta jako Przewodniczący Zarządu Powiatu organizuje jego pracę, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

Do kompetencji Starosty należy, w szczególności:

 1. występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu o powołanie członków Zarządu Powiatu,
 2. występowanie z wnioskiem do Rady o powołanie i odwołanie Skarbnika Powiatu,
 3. ogłaszanie uchwał organów Powiatu i sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu,
 4. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz podpisywanie decyzji administracyjnych wydawanych przez Zarząd Powiatu,
 5. upoważnienie pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji,
 6. podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 7. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w Starostwie,
 8. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
 9. wykonywanie zwierzchnictwa powiatowych służb, inspekcji i straży,
 10. realizacja polityki personalnej w Starostwie,
 11. określanie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie,
 12. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa,
 13. ustanawianie pełnomocników do określonych zadań, powoływanie komisji, zespołów do rozwiązywania określonych problemów czy zadań,
 14. przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków,
 15. wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu,
 16. pełnienie funkcji reprezentacyjnych.

Gminy Powiatu Gdańskiego