Obserwuj nas:

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu podlega Sekretarzowi Powiatu i zajmuje się zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej Rady Powiatu.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi Rady Powiatu należy, w szczególności:

 • w zakresie obsługi Rady Powiatu:
  1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady, Komisji,
  2. przygotowywanie materiałów na sesje Rady, posiedzenia Komisji,
  3. protokołowanie sesji Rady, posiedzeń Komisji,
  4. prowadzenie zbiorów protokołów sesji Rady, posiedzeń Komisji,
  5. prowadzenie rejestru:
   • uchwał Rady,
   • wniosków i opinii Komisji,
   • interpelacji i wniosków radnych,
  6. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym naczelnikom wydziałów i pracownikom na samodzielnych stanowiskach oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
  7. przygotowywanie uchwał Rady celem przedłożenia przez Starostę organom nadzoru zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
  8. przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego drogą elektroniczną i prowadzenie zbioru porozumień w sprawach powierzenia zadań innym jednostkom,
  9. naliczanie diet dla radnych,
  10. sporządzanie informacji PIT-11 i PIT-R oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną do urzędu skarbowego,
  11. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie Biura Rady;
 • w zakresie prowadzenia prac związanych z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną, w tym w szczególności:
  1. bieżąca obsługa organizacyjno – techniczna w zakresie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu,
  2. czynności związane z zawieraniem porozumień z Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych na powierzenie punktów NPP i NPO adwokatom i radcom prawnym,
  3. czynności związane z zawieraniem porozumień z gminami na obszarze powiatu w związku z realizacją zadania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
  4. przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów NPP i NPO organizacjom pozarządowym,
  5. czynności związane z zawieraniem umów z radcami, adwokatami oraz organizacjami pozarządowymi oraz kontrola ich wykonywania,
  6. prawidłowe i terminowe comiesięczne rozliczanie umów z adwokatami, radcami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi,
  7. weryfikacja i sprawdzanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur dotyczących ponoszonych wydatków z tytułu realizacji zadania, o którym mowa powyżej,
  8. prawidłowe i terminowe rozliczania dotacji celowej,
  9. terminowe przygotowywanie dyspozycji płatniczych dotyczących przekazania dotacji dla organizacji pozarządowych, adwokatów i radców prawnych,
  10. koordynacja i obsługa ministerialnego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
  11. czynności związane z analizą kart pomocy oraz złożonych opinii przy pomocy ministerialnego systemu teleinformatycznego,
  12. sporządzanie i przekazywanie kwartalnej i rocznej informacji zbiorczej z udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy pomocy ministerialnego systemu teleinformatycznego,
  13. czynności związane z udzieleniem pomocy publicznej rozumianej jako pomocy de minimis,
  14. zapewnienie warunków materialno – technicznych w lokalach gdzie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
  15. prowadzenie telefonicznej rejestracji wizyt przy pomocy systemu teleinformatycznego,
  16. redagowanie BIP w zakresie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.
 • w zakresie prowadzenia rejestrów:
  1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
  2. prowadzenie rejestru petycji.

Gminy Powiatu Gdańskiego