Obserwuj nas:

Samodzielne stanowiska ds. kontroli realizują w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu zadania, których celem jest ocena realizacji bieżącej działalności podmiotów kontrolowanych związanego z nią ryzyka, a w innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu Powiatu wykonują kontrole w zakresie wykorzystania środków publicznych.

Do podstawowych zadań samodzielnych stanowisk ds. kontroli należy w szczególności:

 • w zakresie prowadzenia kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego, jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz jednostkach otrzymujących dotacje z budżetu Powiatu:
  1. opracowywanie rocznego planu kontroli;
  2. przygotowywanie oraz prowadzenie kontroli planowych i pozaplanowych;
  3. sporządzanie dokumentacji kontrolnej, w szczególności protokołów z przeprowadzonych kontroli, wystąpień i zaleceń pokontrolnych;
  4. w ramach stwierdzonych nieprawidłowości sporządzanie zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz zawiadomień do innych właściwych organów;
  5. opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
  6. prowadzenie akt przeprowadzonych kontroli;
  7. gromadzenie informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem kontroli;
 • w zakresie realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą w Starostwie Powiatowym:
  1. koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym, w tym: prac nad wstępnym planem działalności Starostwa, procesu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej;
  2. opracowywanie raportów dotyczących realizacji wyznaczonych celów i zadań;
  3. opracowywanie raportów obejmujących samoocenę działalności Starostwa Powiatowego w zakresie: polityki zarządzania ryzykiem i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
  4. gromadzenie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje nadzorujące Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu oraz sposobie ich wykonania, w zakresie niezbędnym do sporządzenia corocznego oświadczenia Starosty o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym i pełnienia nadzoru przez Starostę nad systemem kontroli zarządczej w tych jednostkach;
  5. przygotowywanie projektu corocznego oświadczenia Starosty o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym.

Gminy Powiatu Gdańskiego