Obserwuj nas:

Tytuł projektu : Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT

Nazwa i adres instytucji realizującej projekt:

Lider: Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Partnerzy: Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Pszczółki, Gmina Trąbki Wielkie, Powiat Gdański

Opis projektu: Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na rozbudowie systemu transportowego powiatu gdańskiego, w tym w szczególności na utworzeniu 3 integracyjnych węzłów transportowych w obszarze dworców kolejowych (w mieście Pruszcz Gdański oraz w miejscowościach Cieplewo i Pszczółki) wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej służącej obsłudze pasażerów, zaplecza parkingowego oraz budowie i przebudowie układu drogowego wokół węzłów. W projekcie zaplanowano realizację 23 zadań inwestycyjnych z czego dla dwóch zadań inwestorem jest Powiat Gdański, tj.:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański – Radunica

Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego oraz poprawa sprawności ich funkcjonowania. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynie na jakość i zakres usług.

Wartość projektu: 49 878 244,63 zł

Wysokość dofinansowania: 26 631 987,34 zł

Gminy Powiatu Gdańskiego