Obserwuj nas:
08.02.2023

Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 124a i w nawiązaniu do art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),

zawiadamia o zakończeniu postępowania

w sprawie z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. reprezentowaną przez Panią Gabrielę Fierek z firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne Teltor – Pol Północ S.A. o ograniczenie w drodze decyzji korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 125/1 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie Cieplewo, gmina Pruszcz Gdański, posiadającą urządzoną księgę wieczystą, w celu wykonania czynności związanych z budową słupa elektroenergetycznego nn-0,4 kV wraz z budową linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz napowietrznego przyłącza do działki 125/1.
Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).
W wykonaniu dyspozycji art. 10 § Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Starosta Gdański informuje, że osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, przed wydaniem decyzji administracyjnej w powyższej sprawie – w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia mogą wypowiedzieć się pisemnie co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Po tym terminie wydana zostanie decyzja w przedmiotowej sprawie.
Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Gdańskiego oraz stronie internetowej Powiatu Gdańskiego www.powiat-gdanski.pl.
Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ogłoszenie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załącznik Wielkość Pobierz
GKiK-GN.6821.6.95.2022.MA 413,51 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego