Obserwuj nas:
22.02.2023

Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwanej dalej k.p.a. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 8 i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

zawiadamia

że w dniu 15 lutego 2023 r. została wydana decyzja ustalająca odszkodowanie za działkę ewidencyjną położoną w Gminie Kolbudy, obręb Kowale, oznaczoną nr 22/31 o pow. 0,0330 ha, która zgodnie z decyzją Starosty Gdańskiego nr 862/2020 z dnia 8 października 2020 r. nr AB.6740.912.2020.CSA.GK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Sadowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą, tj. przebudowa sieci elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej oraz wodociągowej w miejscowości Kowale” z mocy prawa stała się własnością Gminy Kolbudy.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, w godzinach pracy Urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami – w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Od wyżej wymienionej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Gdańskiego w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia.
Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Gdańskiego oraz stronie internetowej Powiatu Gdańskiego www.powiat-gdanski.pl.

Załącznik Wielkość Pobierz
Treść obwieszczenie PDF 423,55 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego