Obserwuj nas:

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   G D A Ń S K I E G O

o zakończeniu postępowania

w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49a i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie z wniosku Inwestora – ENERGA -OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jarosława Kasztelan ELNORD Jarosław Kasztelan o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 31/29, położonej w gminie Pszczółki, obręb Pszczółki, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00129428/9, poprzez wydanie zezwolenia na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej w postaci przyłącza kablowego nN-0,4, kV.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Gdański informuje, że Strony postępowania, przed wydaniem decyzji administracyjnej w powyższej sprawie – w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia – mogą wypowiedzieć się pisemnie co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Gdańskiego oraz stronie internetowej Powiatu Gdańskiego www.powiat-gdanski.pl.

Załącznik Wielkość Pobierz
Skan dokumentu (plik PDF) 380,14 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego