Obserwuj nas:

GKiK-GN.683.1.71.10.2022.MA

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y G D A Ń S K I E G O

o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwanej dalej k.p.a. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.), art. 8 i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

zawiadamia o zakończeniu postępowania

w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewidencyjną położoną w Gminie Kolbudy, obręb Kowale, oznaczoną nr 14/88 o pow. 0,0185 ha (powstałą z podziału działki ewidencyjnej nr 14/36), która zgodnie z decyzją Starosty Gdańskiego nr 862/2020 z dnia 8 października 2020 r. nr AB.6740.912.2020.CSA.GK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Sadowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą, tj. przebudowa sieci elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej oraz wodociągowej w miejscowości Kowale” z mocy prawa stała się własnością Gminy Kolbudy.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Gdański informuje, że osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, przed wydaniem decyzji administracyjnej w powyższej sprawie – w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia mogą wypowiedzieć się pisemnie co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do ww. nieruchomości skutkować będzie przekazaniem ustalonej kwoty odszkodowania do depozytu sądowego.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Gdańskiego oraz stronie internetowej Powiatu Gdańskiego www.powiat-gdanski.pl.

Gminy Powiatu Gdańskiego