Obserwuj nas:

GKK-GN.6821.6.96.2022.MA

Pruszcz Gdański, 29.09.2022 r.

OBWIESZCZENIE 

STAROSTY GDAŃSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI 

O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM 

Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124b i w nawiązaniu do art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. reprezentowaną przez Panią Gabrielę Fierek przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne Teltor – Pol Północ S.A. O ograniczenie w drodze decyzji korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 125/1 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie Cieplewo, gmina Pruszcz Gdański, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1G/00022663/8, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką słupa elektroenergetycznego nn-0,4 kV wraz z linią napowietrzną nn-0,4 kV i napowietrznym przyłączem elektroenergetycznym.

Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w wym. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, Starosta Gdański wzywa wszystkie zainteresowane osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w wym. terminie zgłosiły się do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, Referatu Gospodarki Nieruchomości, pokój 222, w godzinach pracy urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem referatu.

STAROSTA

Marian Cichon

Otrzymują:

  1. ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowana  przez Gabrielę Fierek z Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Technicznego Teltor – Pol Północ S.A., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk
  2. Urząd Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo – celem podania do publicznej wiadomości
  3. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański – tablica ogłoszeń, strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Gdańskiego oraz strona internetowa Powiatu Gdańskiego www.powiat-gdanski.pl.
  4. aa

 

Załącznik Wielkość Pobierz
Obwieszczenie 450,01 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego