Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

Powiat Gdański ogłasza otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych,dowspólnego opracowania i realizacji Projektu:

„PIERWSZY KROK – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
W POWIECIE GDAŃSKIM”

planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6: Integracja, Działanie 6.1: Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa– mechanizm ZIT.

Nabór jest prowadzony w oparciu o przepisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), z uwzględnieniem zapisów Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 z dnia 28 października 2015 r.

Liderem projektu jest Powiat Gdański.

1. Cel Partnerstwa.

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie i realizacja projektu „Pierwszy krok – aktywizacja społeczno-zawodowa”, którego przedmiotem jest wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, które uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia i funkcjonowanie w życiu społecznym.

2. Cel Projektu.

Celem głównym jest zmniejszenie ubóstwa oraz włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar powiatu gdańskiego.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym w podmiotach ekonomii społecznej, osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • poprawa efektywności i skuteczności systemu aktywizacji społecznej
  i zawodowej społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Grupa docelowa projektu.

Ogółem 32 osoby (27 K + 5 M) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w tym 5 osób z niepełnosprawnościami, które uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia
i funkcjonowanie w życiu społecznym.

4. Zakres zadań Partnera obejmuje:

Realizacja zadań, zgodnie z zaprezentowaną w ofercie koncepcją, związanych
z dostarczeniem 32 beneficjentom projektu kompleksowego wsparcia, w szczególności poprzez:

1. Wsparcie społeczne:

 • kompleksowe wsparcie psychologiczne (diagnoza oraz wsparcie psychologa przez cały okres realizacji projektu – zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników projektu na każdym etapie realizacji projektu);
 • grupowe warsztaty psychologiczne (motywacyjne, poradnictwo rodzinne, relacje społeczne, itp.), mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów leżących
  u podstaw wykluczenia i małej aktywności społecznej;
 • warsztaty aktywizujące (zajęcia grupowe), mające na celu praktyczne nabycie miękkich umiejętności zawodowych i społecznych (organizacja, komunikacja, relacje).

2. Wsparcie zawodowe:

 • doradztwo zawodowe (poradnictwo w kierunku zmiany lub podniesienia kwalifikacji zawodowych);
 • szkolenia zawodowe i komputerowe,
 • broker/pośrednik pracy.

3. Wyjścia integracyjne współorganizowane przez Uczestników Projektu:

 • asystent Uczestników Projektu;
 • organizacja wyjść integracyjnych.

Wyżej wymienione zadania powinny zostać zaplanowane w okresie od marca 2022 r. do czerwca 2023 r.

Szczegółowe zasady naboru oraz kryteria wyboru Partnera określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Nabór jest prowadzony w okresie od
7 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. do godz. 1530.

Oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem:

„Pierwszy krok – aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, (Oś Priorytetowa 6: Integracja, Działanie 6.1: Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT). Nie otwierać przed dniem 30 grudnia 2021 r. przed godz. 1530.

 

Ofertę można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdański

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek: od 730 do 1530

środa: od 800 do 1600

piątek: od 730 do 1500.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gdańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert do: 30 grudnia 2021 r. do godz. 1530

Pytania dot. naboru należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@powiat-gdanski.pl.

Dodatkowe informacje po nr tel. 58 773-12-20 lub 58 773-12-12.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie