Obserwuj nas:

Załącznik do Uchwały Nr 668/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia

20 września 2022 r.

Pruszcz Gdański, dnia 20.09.2022 r.

Powiat Gdański ogłasza otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego opracowania
i realizacji Projektu:

 

„WSPARCIE TO PODSTAWA – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH
W POWIECIE GDAŃSKIM”

planowanych do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.1: Rozwój sług społecznych – mechanizm ZIT.

Nabór jest prowadzony w oparciu o przepisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), z uwzględnieniem zapisów Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 z dnia 28 października 2015 r.

Liderem projektu jest Powiat Gdański.

Cel Partnerstwa.

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie i realizacja nowego Zadania w projekcie „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim”, którego przedmiotem jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzieży doświadczających licznych traum, stresu pourazowego oraz pogłębiających się napięć prowadzących do zaburzeń psychospołecznych, zdrowotnych i psychicznych.

Cel nowego zadania w Projekcie.

Celem jest integracja i wsparcie środowiska szkolnego z uwzględnieniem młodzieży pochodzącej z Ukrainy, zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz problemami wychowawczymi.

Cel szczegółowy:

Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Grupa docelowa dla nowego zadania w Projekcie.

Odbiorcami wsparcia będzie min. 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – młodzież pochodząca z Ukrainy doświadczająca licznych traum, zaburzeń psychicznych związanych z działaniami wojennymi i emigracją.

Zakres zadań Partnera obejmuje:

Realizacja zadań, zgodnie z zaprezentowaną w ofercie koncepcją, związanych
z udzieleniem min. 15 uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji, w szczególności o charakterze społecznym, mających na celu wzrost samooceny, nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych i aktywności społecznej.

Proces wsparcia młodzieży z Ukrainy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowany będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów potencjału, predyspozycji, potrzeb poprzez:

1.Usługi wsparcia, w tym:

  • kompleksowe wsparcie psychologiczne młodzieży z Ukrainy, ich rodziców/opiekunów, klasy/grupy rówieśniczej (diagnoza oraz wsparcie psychologa w formie indywidualnej i grupowej – zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników projektu);
  • warsztaty i szkolenia dla pedagogów szkolnych w celu wzmocnienia ich roli i umiejętności w pracy z grupami, w których uczestniczyć będzie młodzież z Ukrainy;

2.Wyjścia integracyjne dla Uczestników Projektu i otoczenia rówieśniczego;

Wyżej wymienione zadania powinny zostać zaplanowane w okresie od listopada 2022 r. do września 2023 r.

Szczegółowe zasady naboru oraz kryteria wyboru Partnera określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Nabór jest prowadzony w okresie od
20 września 2022 r. do 14 października 2022 r. do godz. 1430.

Oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem:

Nowe Zadanie w projekcie „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim”, (Oś Priorytetowa 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.1: Rozwój sług społecznych – mechanizm ZIT). Nie otwierać przed dniem 14 października 2022 r. przed godz. 1430.

 

Ofertę można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Punkcie Podawczym pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdański

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek: od 730 do 1530

środa: od 800 do 1630

piątek: od 730 do 1500.

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gdańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert do: 14 października 2022 r. do godz. 1430

Pytania dot. naboru należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@powiat-gdanski.pl.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 58 773-31-53 lub 58 773-12-12.

Załącznik Wielkość Pobierz
Dokumenty i załączniki 1,16 MB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego