Obserwuj nas:
24.11.2022

 

Powiat Gdański otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wartość grantu: 99 080,00 zł

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez doposażenie siedziby Starostwa w urządzenia, instalacje oraz środki techniczne likwidujące bariery architektoniczne, techniczne i komunikacyjne.

W ramach grantu planuje się m.in.:

  • montaż pasów ostrzegawczych w kontrastowych kolorach na krawędziach schodów;
  • naklejenie elementów kontrastowych na szklanych drzwiach wejściowych
    i wewnętrznych;
  • zakup oznakowania dla lepszego poruszania się po budynku Starostwa dla osób
    z niepełnosprawnościami wzroku (tabliczki na drzwi z informacją brajlowska oraz poddrukiem w kontrastowych kolorach i powiększoną czcionką, piktogramy informacyjne, nakładki brajlowskie na poręcze, systemy informacyjno-nawigacyjne);
  • zakup sprzętu do obsługi osób z niepełnosprawnościami (przenośne systemy wspomagające słyszenie);

Podczas realizacji przedsięwzięcia powiat zostanie objęty wsparciem wyspecjalizowanego podmiotu działającego w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

Gminy Powiatu Gdańskiego