Obserwuj nas:
12.12.2019

W dniu 12.12.2019 roku pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Gdańskim zawarto umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap II”.

Projekt kierowany jest do:

 • osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
 • osób w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • osób pozostających bez pracy nie należących do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat),
 • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia,
 • osób ubogie pracujące,
 • osób odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • imigrantów i reemigrantów.

W ramach projektu możliwe będzie otrzymanie wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego, spotkania z coachem oraz specjalistami różnych dziedzin i specjalności, skierowanie na kursy i szkolenia, zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczestników. Możliwe jest również odbycie płatnego 3-miesięcznego stażu zawodowego, pomoc w znalezieniu pracy lub rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Projekt adresowany jest również do pracodawców. W tym zakresie możliwa jest pomoc w pozyskaniu pracowników określonej specjalności, ich zatrudnienie poprzedzone stażem, a także zatrudnienie subsydiowane, połączone z dotacją na doposażenie stanowiska pracy w wysokości 24 tyś. złotych netto.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Żuławy Gdańskie” z siedzibą w Trutnowach i jest kontynuacją pierwszej edycji projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkie działania finansowane są z dotacji. Uczestnicy zobowiązani są tylko do systematycznego i aktywnego udziału w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach i stażach, co zaowocuje podjęciem zatrudnienia, zgodnego z oczekiwaniami uczestników oraz poprawą ich sytuacji materialnej i społecznej.

Wartość projektu wynosi: 2 507 513,36 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2 382 137,69 PLN (2 131 386,35 zł ze środków europejskich, 250 751,34  z budżetu krajowego)

Zapraszamy do kontaktu zarówno pracodawców, jak i potencjalnych uczestników. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 693 701 681 oraz 58 773 12 20 lub bezpośrednio w pokoju 122 w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16.

Można również złożyć dokumenty z pomocą e-mail pod adresem: a.witkowska@powiat-gdanski.pl

Gminy Powiatu Gdańskiego