Obserwuj nas:
01.02.2024

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO UDZIELANIA WSPARCIA

 Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu nr RPPM.06.02.01-22-0001/20-00 z dn. 19.04.2021r., aneks nr RPPM.06.02.01-22-0001/20-01 z dn. 09.11.2021r. „Wsparcie to podstawa  – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” współfinansowanego
ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1. – „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT  informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu
w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość udzielenia wsparcia w postaci instytucjonalnej gotowości podmiotów do świadczenia usług poprzez utrzymanie wspartych
w ramach projektu miejsc świadczenia pomocy w realizacji zadań publicznych między innymi przez PCPR, OPS-y i NGO i partnerów.

W ramach trwałości zostanie utrzymane świadczenie usług społecznych w utworzonej opiekuńczo – specjalistycznej Placówce wsparcia dziennego oferujących wsparcie terapeutyczne włączające rodziny, dzieci i młodzież oraz otoczenie lokalne, sąsiedzkie m.in. tj. psychologów, trenerów, specjalistów do spraw wsparcia oraz biofeedback.

Celem jest pomoc rodzinom zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przeżywających trudności oraz rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Trwałość zostanie zachowana do 30 listopada 2026 r.

Gminy Powiatu Gdańskiego