Obserwuj nas:

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Mestwina we wsi Trzepowo” w ramach zagospodarowania poscaleniowego operacji „Scalenie gruntów wsi Trzepowo, gmina Przywidz” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i  dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Całkowita wartość projektu: 9.783.205,25 zł

Dofinansowanie z UE-EFRROW- 63,63%- 6 225 053 zł

Budżet Państwa – 36,37 % – 3 558 152 zł

W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga gminna w ciągu ulicy Mestwina na łącznej długości 2801mb w zakresie;

 • modernizacja drogi poprzez wbudowanie dwuśladu z płyt typu IOMB z wypełnieniem kruszywem pomiędzy płytami szerokości 1 metra oraz poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 metra na łącznej długości 1430,60 m;
 • modernizacja drogi poprzez wyprofilowanie, zagęszczenie oraz wykonanie warstw bitumicznych- wiążącej gr. 6 cm AC16W oraz ścieralnej 4 cm AC11S, szerokości 5metrów oraz poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 metra na łącznej długości 893,25m;
 • modernizacja drogi poprzez wyprofilowanie, zagęszczenie oraz wykonanie warstw bitumicznych- wiążącej gr. 6 cm AC16W oraz ścieralnej gr. 4 cm AC115S szerokości 2,5 metrów na długości 96,15 m,
 • modernizacja drogi poprzez wyprofilowanie, zagęszczenie oraz wykonanie warstw bitumicznych – wiążącej gr. 6 cm AC16W oraz ścieralnej gr. 4 cm AC115S wraz z wykonaniem wzmocnienia na szerokości 1,5 metra jezdni (wzmocnienie poprzez wbudowanie dodatkowo do warstw bitumicznych podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm oraz stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25cm) o łącznej szerokości 5 metrów oraz poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i szerokości 0,75 metra na łącznej długości 410 m;
 • wbudowanie zatok mijankowych w ilości 5 sztuk na odcinku 0+000 – 1+550,00 km- zatoki o wymiarach 25,5 metra x 2 metry z płyt typu IOMB;
 • modernizacja istniejących przepustów drogowych w ilości 2 sztuk;
 • budowa nowego przepustu (1 sztuka);
 • roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni;
 • roboty ziemne;
 • wykarczowanie istniejącej zieleni;
 • regulacja wysokościowa uzbrojenia podziemnego dostosowana do projektowanej infrastruktury;
 • zabezpieczenie istniejących sieci rurami dwudzielnymi osłonowymi zgodnie z zarządzeniem gestorów sieci;
 • wykonanie oznakowania pionowego;
 • roboty porządkowe.

Gminy Powiatu Gdańskiego