Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

nr tel.do wydziału (58) 683 50 68

Naczelnik Wydziału - Ireneusz Czernecki

Pracownicy:
Podinspektor - Tomasz Burzyński
Podinspektor - Bogdan Lubiński
Podinspektor - Ewa Krajecka (ABI)

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiada za koordynacje działań w przypadkach zagrożeń
kryzysowych, prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia, prowadzenie spraw wojskowych i
obrony cywilnej, prowadzenie spraw związanych z ochrona informacji niejawnych, prowadzenie
spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie.
2. Do podstawowych zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
1. w zakresie zarządzania kryzysowego:
1. zbieranie informacji w zakresie istotnych dla Powiatu zagrożeń dotyczących:
- bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa sanitarnego,
- bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego,
- bezpieczeństwa budowlanego i zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi,
- zagrożeń przeciwpowodziowych,
2. współdziałanie z  inspekcjami, służbami i straży w zakresie wdrażania i realizacji
przyjętych programów dotyczących bezpieczeństwa,
3. prowadzenie analiz sił środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze
Powiatu oraz przygotowywanie stosownych wniosków,
4. monitorowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej,
wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz innych podmiotów
biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie Powiatu,
5. inicjowanie systemu łączności alarmowej i współdziałanie z podmiotami biorącymi
udział w działaniach ratowniczych na terenie Powiatu,
6.określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury,
terroryzmem oraz opracowywanie planów zapobiegania tym zagrożeniom,
7. przygotowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
8. monitorowanie sytuacji powodziowej oraz formowanie stosownych wniosków w tym zakresie
i podejmowanie działań w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych przy pomocy
 zespołu zarządzania kryzysowego,
9. opracowanie i uaktualnianie planu reagowania kryzysowego dla Powiatu Gdańskiego,
10. przygotowanie planów obronnych wynikających z ustaw szczegółowych,
11. programowanie i planowanie działań ratowniczych związanych z zagrożeniami
chemicznymi,
2. w zakresie opieki zdrowotnej:
1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru,
2. prowadzenie spraw związanych z określeniem przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu
medycznego oraz spraw związanych z wyrażeniem zgody na dokonanie zakupu lub
przyjęcie darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej,
3. organizacja konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy
kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz nawiązywanie
stosunku pracy z osoba wybrana po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, jeżeli w
wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów kandydat nie został wybrany z
przyczyn określonych w ustawie,
4. przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu rady społecznej,
5. wykonywanie zadań związanych z przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę,
6. realizacja zadań związanych z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej oraz ochrony zdrowia psychicznego,
7. przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu
epidemii,
8. koordynacja współpracy pomiędzy Powiatem, a niepublicznymi podmiotami świadczącymi
usługi zdrowotne,
3.w zakresie spraw wojskowych i obrony cywilnej:
1. koordynowanie w starostwie spraw wojskowych i spraw z zakresu obrony cywilnej,
2. przygotowanie i przeprowadzanie poboru do wojska,
3. organizowanie akcji kurierskiej,
4.w zakresie ochrony informacji niejawnych:
1.ochrona inf. niejawnych przetwarzanych w urzędzie ( prowadzenie Kancelarii Tajnej),
5.w zakresie spraw BHP:
1. do podstawowych zadań  należy zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 
 

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie