Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Komunikacji

Wejście od strony Banku Millennium.

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 8:00 do 14:00
środa od 8:30 do 16:00

Wydział
komunikacji
Numer
telefonu
Numer
wewnętrzny
Pracownik Nr
pokoju
Naczelnik 773-12-22 666 Anna Petter 3
Z-ca naczelnik 773-12-77 667 Anna Tychmanowicz-Parzysz 2
Transport Drogowy 773-12-88 660 Wioleta Nowicka
Aleksandra Musiała
2
Informacja 773-12-63 663 Ewelina Necel Sala obsługi
Rejestracja pojazdów 773-12-62
773-12-62
773-12-62
773-12-61
773-12-61
773-12-61
773-12-61
662
662
662
661
661
661
661
Magdalena Imianowska
Agnieszka Bielecka
Elżbieta Brygała
Wiesława Telążka
Elżbieta Żochowska
Joanna Truskowska
Magdalena Kulkowska
Sala obsługi
Prawo jazdy 773-12-65
773-12-65
773-12-64
665
665
664
Regina Taruć
Marta Lewkowicz
Agata Mirowska
Sala obsługi
Kasa 773-12-69 669 Barbara Nowak Sala obsługi
Fax 773-12-68 668   Sala obsługi

e-mail: komunikacja@powiat-gdanski.pl
e-mail: prawajazdy@powiat-gdanski.pl

Zakres spraw:

 1. rejestracja pojazdów
 2. prawa jazdy
 3. transport drogowy

 
DO POBRANIA:

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zmianam).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r., w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r ., poz. 231).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania  pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień  przez egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów stosownych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 232).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 280).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 973 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do  kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012  r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania (Dz. U. z  2012 r., poz. 771).
 • Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z  dnia  17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 949 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych  osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz.937).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1706 ze zmianami).

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI (PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ)

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed  przystąpieniem do szkolenia, składa do tutejszego wydziału następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane (dotyczy wyłącznie kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym,jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na uzyskanie przez małoletniego prawa jazdy,      
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

Podczas rejestracji wniosku w systemie teleinformatycznym zostaną zweryfikowane dane osobowe pod względem zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności.
Osoba zainteresowana winna posiadać:

 • dowód osobisty,
 • kartę pobytu,
 • paszport lub legitymację szkolną wraz z aktualnym potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały.    

Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru PKK przekazuje się wyłącznie osobie, której profil ten dotyczy.
Osoba ubiegająca się o uprawnienia może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące  przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Wydanie prawa jazdy:

Po zdanym egzaminie państwowym w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego należy niezwłocznie uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną.
Wpłatę należy dokonać w kasie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8 - 14, w środy w godzinach: 8.30 - 16) lub na nr konta bankowego tutejszego urzędu:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
56 1160 2202 0000 0001 0143 4927
w kwocie 100,50 zł

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL oraz zwrot ”za wydanie prawa jazdy 100 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł”.

Dowód wpłaty należy niezwłocznie dostarczyć do stanowiska ds. praw jazdy lub przesłać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres: prawajazdy@powiat-gdanski.pl

Przy odbiorze prawa jazdy należy przedłożyć ważny dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, oraz prawo jazdy (jeżeli posiada),
 • kartę pobytu, oraz prawo jazdy (jeżeli posiada),
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, oraz prawo jazdy(jeżeli posiada).

Zmiana danych w prawie jazdy (zmiana adresu zameldowania, danych osobowych):

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • prawo jazdy wraz z kserokopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Przedłużenie ważności prawa jazdy:

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy wyłącznie kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  dniem złożenia wniosku),
 • prawo jazdy wraz z kserokopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Potwierdzenie kwalifikacji zawodowej:

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z kopią,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kopią,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kopią,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza  źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • prawo jazdy wraz z kserokopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Utrata prawa jazdy:(Zagubienie, kradzież i inne)

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty (w przypadku osoby nieposiadającej dowodu osobistego zaświadczenie o jego utracie lub aktualne potwierdzenie zameldowania na pobyt stały),
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnie złożenia wniosku),
 • oświadczenie o utracie dokumentu pod rygorem odpowiedzialności karnej,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Zniszczenie prawa jazdy:

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnie złożenia wniosku),
 • prawo jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy:

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnie złożenia wniosku),
 • prawo jazdy wraz z kopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 35 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą:

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty, karta pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną na jednolitym,jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnie złożenia wniosku),
 • kopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy oraz w załącznikach nr 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy), do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego.

Jak wypełnić wniosek o prawo jazdy

Osoby ubiegające się o:

 • wydanie prawa jazdy (PKK) wypełniają dział:

  A. DANE
  B. WYDANY DOKUMENT (JEŻELI POSIADAJĄ)
  C. PRAWO JAZDY – POZWOLENIE NA KIEROWANIE TRAMWAJEM
  F. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTU
  G. OŚWIADCZENIE I OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

   

 • potwierdzenie kwalifikacji zawodowej:

  A. DANE
  B. WYDANY DOKUMENT
  D. POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI
  F. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTU
  G. OŚWIADCZENIE I OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

   

 • wydanie wtórnika prawa jazdy:

  A. DANE
  B. WYDANY DOKUMENT
  E. WYDANIE WTÓRNIKA
  F. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTU
  G. OŚWIADCZENIE I OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA     

Wydanie wtórnika prawa jazdy dotyczy:

 • Utraty (zagubienie, kradzież) dokumentu prawa jazdy.
 • Zniszczenia dokumentu prawa jazdy.
 • Zmiany danych (zmiana adresu zameldowania, danych osobowych, przedłużenie ważności prawa jazdy).

Opłaty:

Prawo jazdy - 100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
Pozwolenie - 30 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
Międzynarodowe prawo jazdy - 35 zł
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne - 50zł

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie