Obserwuj nas:
17.04.2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
działka ewidencyjna nr 308/11, obr. Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy, księga wieczysta nr GD1G/00166581/0
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI            POWIERZCHNIA DZIERŻAWY
1,0600 ha 0,0400 ha
OPIS NIERUCHOMOŚCI 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z mpzp, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Kolbudy nr XXXVI/328/06 z dnia 19 września 2006 r. dz. ewid. nr 308/11 oznaczona jest symbolem 65.MN, U, ZP, ZZ – zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz zieleń urządzona zagrożona powodzią

OKRES DZIERŻAWY
8 lat
CEL DZIERŻAWY 
Uprawa jodły kaukaskiej
WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY
300,00 zł netto rocznie powiększone o podatek VAT
ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT        
Czynsz będzie waloryzowany każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa GUS, dotyczący roku ubiegłego.
TERMIN WNOSZENIA OPŁAT
Czynsz płatny jednorazowo – do 30 września każdego roku dzierżawnego.

Gminy Powiatu Gdańskiego