Obserwuj nas:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

działka ewidencyjna nr 137/2, obr. Borowina, gm. Przywidz, KW nr GD1G/00239900/6

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 0,0978 ha

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY – 0,0814 ha

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z mpzp, zatwierdzonym Uchwałą nr X/98/07 z dnia 26 października 2007 r. dz. ewid. nr 137/1 oznaczona jest symbolem 01.KZ – tereny dróg zbiorczych

OKRES DZIERŻAWY

3 lata

CEL DZIERŻAWY

Przydomowa zieleń ozdobna

WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY

814,00 zł netto rocznie powiększone o podatek VAT

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT

Czynsz będzie waloryzowany każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa GUS, dotyczący roku ubiegłego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT

Czynsz płatny jednorazowo – do 30 listopada każdego roku dzierżawnego.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 25 sierpnia 2022 r.

Załącznik Wielkość Pobierz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 356,24 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego