Obserwuj nas:

GKiK.GN.6840.1.2019/2022.AK 13.09.2022r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W FORMIE DAROWIZNY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) – zwanej dalej ugn, podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone do zbycia w drodze darowizny, na rzecz gminy Pruszcz Gdański zgodnie z zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 5 wrzesnia2022r.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Dz. ewid. nr 63 o pow. 0,2200 ha, obr Borkowo

Dz. ewid. nr 255/1 o pow. 0,4134 ha, obr. Straszyn

Dz. ewid. nr 153 o pow. 0,9400 ha, obr. Juszkowo

Dz. ewid. nr 112 o pow. 0,5500 ha, obr. Juszkowo

dla których prowadzona jest księga wieczysta nr GD1G/00166581/0

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotowe działki są oznaczona w ewidencji gruntów jako „grunty pod rowami”.

Faktycznie pełnią funkcję rowów melioracyjnych.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

O przeznaczeniu nieruchomości stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część wyżynna

CENA WYWOŁAWCZA

Nie dotyczy.

DODATKOWE KOSZTY

Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty wieczystoksięgowe ponosi Obdarowany.

FORMA ZBYCIA

Darowizna na rzecz Gminy Pruszcz Gdański. Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej wskazanej przez Darczyńcę.

CEL DAROWIZNY

Regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych , a także ochrona przed powodzią.

FORMA I TERMIN ZAPŁATY

Nie dotyczy.

INFORMACJE O PIERSZEŃSTWIE W NABYCIU / TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ugn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

Termin złożenia wniosku, przez osoby, którym przysługuje opisane wyżej prawo pierwszeństwa:

do 28 października 2022r., przy czym termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

WYKAZ WYWIESZA SIĘ NA OKRES 21 DNI , TJ. OD DNIA 13.09.2022r. do 05.10.2022r.

 

STAROSTA
Marian Cichon

Załącznik Wielkość Pobierz
Wykaz 84,42 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego