Obserwuj nas:

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) – zwanej dalej ugn, podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone do zbycia w drodze darowizny, na rzecz gminy Pruszcz Gdański zgodnie z zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 16.09.2022r.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Dz. ewid. nr 147/2, o pow. 01,3029 ha, położone w obr. Żukczyn, gm. Pruszcz Gdański, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1G/00106188/7.

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa wykorzystywana jako droga.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z mpzp, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia 2005r. – dz. ewid. 147/2 przeznaczona jest na funkcję drogi dojazdowej (symbol planu KD). Działka częściowo znajduje się w strefie ochrony archeologicznej oraz w potencjalnym obszarze ograniczonego użytkowania.

CENA WYWOŁAWCZA

Nie dotyczy.

DODATKOWE KOSZTY

Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty wieczystoksięgowe ponosi Obdarowany.

FORMA ZBYCIA

Darowizna na rzecz Gminy Pruszcz Gdański. Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej wskazanej przez Darczyńcę.

CEL DAROWIZNY

Utrzymanie drogi.

FORMA I TERMIN ZAPŁATY

Nie dotyczy.

INFORMACJE O PIERWSZEŃSTWIE W NABYCIU / TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ugn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

Termin złożenia wniosku, przez osoby, którym przysługuje opisane wyżej prawo pierwszeństwa: do 18 listopada 2022r., przy czym termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

WYKAZ WYWIESZA SIĘ NA OKRES 21 DNI , TJ. OD DNIA 29.09.2022r. do 20.10.2022r.

Załącznik Wielkość Pobierz
Wykaz 449,75 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego