Obserwuj nas:

Informacja z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego.

Konsultacje odbyły się zgodnie z Uchwałą nr XXXII/2014/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych odbyły się w terminie od 11 kwietnia 2022 r. do dnia 28 kwietnia 2022 r., natomiast spotkanie konsultacyjne z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego odbyło się 28 kwietnia 2022 r.

W wyniku konsultacji w Rozdziale 2 ww. projektu uchwały wprowadzono zmiany w § 4 ust. 1., który otrzymał brzmienie:
„§ 4.1. Ogólne spotkania Organizacji w celu wyboru kandydatów na członków Rady, zwoływane będą przez Starostę Gdańskiego w następstwie złożonego przez co najmniej 5 Organizacji wspólnego wniosku o powołanie Rady kolejnej kadencji lub z własnej inicjatywy w przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady o przedstawiciela/i Organizacji.”

Gminy Powiatu Gdańskiego