Obserwuj nas:

ZAWIADOMIENIE

w oparciu o art.24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r., poz. 1990, ze zmianami)

STAROSTA GDAŃSKI ZAWIADAMIA

o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów, budynków i lokali, obrębu Sobowidz, gmina Trąbki Wielkie. Zainteresowani mogą zapoznać się z przygotowanym projektem w dni robocze, w terminie od 16 września 2022r do 06.10.2022 r, w godzinach 9.00-14.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, pokój nr 213 (I-sze piętro budynku).

Dokumentacja została przygotowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r., poz. 1990, ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r., poz.1390 ze zmianami).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyjaśnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Gminy Powiatu Gdańskiego