Obserwuj nas:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020, poz. 2200.) Starostwo Powiatowe jest organem odpowiedzialnym za dopełnienie procedury awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.

Terminy złożenia wniosku

Nauczyciel może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu:

  • do 30 czerwca danego roku (decyzja Starosty Gdańskiego o nadaniu lub o  odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego zostaje wydana do 31 sierpnia danego roku),
  • do 31 października danego roku (decyzja Starosty Gdańskiego o nadaniu lub o  odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego zostaje wydana do 31 grudnia danego roku).

Podstawa prawna:

art. 9b ust. 3 i 3a oraz art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dołączona do niego dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych nauczycielowi wskazuje się szczegółowo stwierdzone braki i wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem,
że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Termin i miejsce posiedzenia komisji ustalane są po zakończeniu analizy formalnej wniosku oraz powołaniu komisji kwalifikacyjnej.

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu zostanie przekazana przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim telefonicznie oraz drogą pocztową (data nadania) na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z  wymaganą dokumentacją nauczyciel może dostarczyć:

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z dopiskiem na kopercie „Awans zawodowy” (zalecana forma; o terminie wpływu decyduje data nadania przesyłki, to jest data stempla pocztowego) lub osobiście

do: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański

Załącznik Wielkość Pobierz
Klauzula informacyjna 14,41 KB Pobierz
Wniosek o podjęcie postępowania 2022 34,50 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego